Strona główna Wiadomości

Chełmiec miastem z burmistrzem. Od 1 stycznia 2018

miasto Chełmiec
Fot. TK / Twój Sącz

W środę opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów które z dniem 1 stycznia 2018 roku nadaje status miasta ośmiu miejscowościom w tym Chełmcowi. To finał kilkuletnich zabiegów władz podsądeckiej gminy o uzyskanie praw miejskich.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 jest „w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin”. Mówi m.in. o tym, że „Chełmiec – w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim” – od 1 stycznia przyszłego roku będzie miał status miasta z obszarem o powierzchni 564 ha wydzielonym z terenu gminy Chełmiec (kopia całego rozporządzenia pod tekstem).

Wójt Chełmca (a od przyszłego roku burmistrz) Bernard Stawiarski o prawa miejskie dla sąsiadującej z Nowym Sączem gminy starał się już od kilku lat. Tłumaczył, że status miasta m.in. pomoże Chełmcowi w zdobywaniu większych pieniędzy z dotacji unijnych (niektóre programy przeznaczone są tylko dla miast). Wójt chciałby w ten sposób sfinansować np. zakup autobusów i utworzyć własną, już miejską komunikację.

Pierwszym formalnym krokiem do starania się o prawa miejskie była uchwała Rady Gminy Chełmiec opiniująca pozytywnie nadanie miejskiego statusu. W 2015 roku radni taką uchwałę zaopiniowali negatywnie; pozytywną opinię udało się uzyskać rok później, we wrześniu 2016 roku. Za podjęciem uchwały opowiedziało się wówczas 12 radnych, przeciw 7 a 1 wstrzymał się od głosu.

Już na etapie rządowych uzgodnień międzyresortowych argumentowano, że za przyznaniem Chełmcowi praw miejskich przemawiają m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta (wykazują jego miejski charakter), fakt, że ponad 90% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej oraz że mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem statusu miasta.

W  przygotowującym projekt rozporządzenia Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnotowano, że „Wojewoda Małopolski nie wyraził jednoznacznej opinii”, co jednak nie przeszkodziło pozytywnemu finałowi sprawy.

1 stycznia 2018 roku Rada Gminy Chełmiec stanie się radą miejską, wójt – burmistrzem a urząd – urzędem miasta i gminy. Nie zmieni się ilość radnych (21). Dla samych mieszkańców nie będzie się to wiązać z żadnymi formalnościami do spełnienia.

Pod względem liczby ludności cała gmina Chełmiec jest największa w Polsce – mieszka tu 28 tysięcy osób. W samym Chełmcu jest około 3,5 tysiąca mieszkańców.

– Na południu polski powstanie nowe „trójmiasto” – graniczące ze sobą Stary Sącz, Nowy Sącz i Chełmiec – śmieje się Bernard Stawiarski. – A w najbliższego sylwestra odpalimy większe fajerwerki niż kiedykolwiek były w Nowym Sączu – zapowiada przyszły burmistrz.

(JO)

List otwarty wójta gminy Chełmiec do mieszkańców

Szanowni Państwo

Dnia 25 lipca 2017 roku w dzień św. Krzysztofa – patrona naszej gminy Pani premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. W rozporządzeniu tym wśród 8 miejscowości którym od 1 stycznia 2018 roku nadaje się status miasta jest również Chełmiec.

Zmiana statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską to wynik starań mieszkańców, radnych i władz gminy. Nasze wspólne dążenia zaowocowały wpisaniem Chełmca na listę miast polskich. To powód do dumy i zadowolenia. To wzrost prestiżu i marki miejsca. To przede wszystkim szansa dla całej gminy na przyciągnięcie nowych firm i inwestorów, oraz pozyskanie dużo większych środków europejskich.

Dlaczego warto?

Zmiana statusu nie wpłynie na poziom dochodów z tytułu podatków czy opłat lokalnych. Te same opłaty wnoszą mieszkańcy miasta jak całej gminy.
Rośnie zainteresowanie inwestorów co pozwala na utworzenie nowych miejsc pracy, oraz zwiększa wpływy do budżetu z podatków od przedsiębiorców.
Rośnie prestiż miejscowości, a wartość gruntów i nieruchomości zyskuje na wartości.
Zmiana statusu nie powoduje absolutnie utraty dopłat dla rolników czy utraty dodatków wiejskich dla nauczycieli.
Koszty zmiany są minimalne ponieważ mieszkańcy nie muszą zmieniać dowodów osobistych, nazwy wszystkich ulic w Chełmcu są już nadane, gmina posiada już herb zaakceptowany przez komisję heraldyczną. Zmianie ulegną wyłącznie tablice i pieczątki.
Można nadal korzystać z wszystkich funduszy europejskich dostępnych dla obszarów wiejskich.
Wójt staje się Burmistrzem, a Rada Gminy Radą Miasta ale nie pociąga to za sobą żadnych podwyżek wynagrodzenia.
To jednak nie główne powody starań o zmianę statusu miejscowości Chełmiec, bowiem tak naprawdę w dniu gdy nasza gmina stanie się miejsko – wiejsko otworzą się nowe możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest bardzo wyraźny. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi. Będziemy starali się o środki na zakup własnych autobusów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Możliwe będą także projekty polegające na przebudowie dróg. Miasta mają znacznie większą szanse na uzyskanie środków krajowych czy unijnych na budowę obwodnic. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności i na doświetlenie ulic miejskich będziemy się starali o środki w WFOŚ w Krakowie.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wdrażane działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy stanu parków miejskich, lasów miejskich. W ramach tego działania chciałbym złożyć wniosek na renowację terenów zielonych na Paście Górze i odnowę pradawnego grodu w celu udostępnienia go turystom.

To oczywiście tylko marzenia, ale niejednokrotnie dowiodłem że od marzeń do ich realizacji droga nie jest daleka. Deklaruję jednocześnie, że zmiana statusu miejscowości w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie podatków i opłat lokalnych. Dopóki jestem wójtem stawki podatków i opłat nie będą podwyższane, a wręcz planuję obniżenie opłat za ścieki i wodę od 2018 roku. Nie poniosą Państwo też żadnych kosztów tej zmiany, ponieważ dla zwykłego mieszkańca formalnie nic się nie zmieni.

Jest to historyczna chwila dla naszej gminy, która tak naprawdę zabezpiecza dynamiczny i trwały rozwój naszej gminy. Głęboko wierzę w to, że za kilka lat każdy z mieszkańców Chełmca powie: „Tak to była właściwa decyzja”.

 

z poważaniem

Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chełmiec

miasto Chełmiec rozporzadzenie Rady Ministrów