Strona główna Wiadomości

Chełmiec miastem o rok później? Potrzebna „ponowna analiza”

Reklama
Chełmiec miastem rozporządzenie
Fot. TK / Twój Sącz

W czwartek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Rady Ministrów, przesuwający o rok wejście w życie aktualnie obowiązującego rozporządzenia o nadaniu Chełmcowi statusu miasta z dniem 1 stycznia 2018.

– Pierwsze słyszę o takim projekcie – przyznał zaskoczony zastępca wójta gminy Chełmiec Artur Bochenek, który dopiero od nas dowiedział się o tym dokumencie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 jest „w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin”. Mówi m.in. o tym, że „Chełmiec – w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim” – od 1 stycznia przyszłego roku będzie miał status miasta z obszarem o powierzchni 564 ha wydzielonym z terenu gminy Chełmiec.

Więcej o rozporządzeniu przeczytasz w tekście Chełmiec miastem z burmistrzem. Od 1 stycznia 2018

Projekt rozporządzenia zmieniającego powyższy dokument mówi o nadaniu statusu miasta Chełmcowi (jest także mowa o gminie Józefów nad Wisłą) z dniem 1 stycznia 2019.

W uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pisze o docierających sygnałach „od mieszkańców oraz od przedstawicieli władz  gmin objętych zmianami wskazujące na wątpliwości dotyczące kwestii nadania statusu miasta ww. miejscowościom”.

„W przypadku Chełmca radni gminy Chełmiec wskazując na wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych konsultacji, zwrócili się z prośbą o ponowną analizę przedmiotowej sprawy” – tłumaczy MSWiA.

Według Ministerstwa przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia „pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności nadania statusu miasta (…) w tym na rzetelne skonsultowanie tych spraw z mieszkańcami”.

Nie wiadomo, czy projekt zostanie ostatecznie skierowany do Rady Ministrów. Powinniśmy się dowiedzieć o tym dość szybko –  termin uzgodnień międzyresortowych mija już 8 grudnia. „Wskazany termin uzgodnień wynika z faktu, że projekt rozporządzenia powinien wejść w życie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017, tj. przed dniem wejścia w życie zmienianego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017”.

Wójt Chełmca Bernard Stawiarski o status miasta dla wsi Chełmiec stara się już od wielu lat. Pierwszym formalnym krokiem do starania się o prawa miejskie była uchwała Rady Gminy Chełmiec opiniująca pozytywnie nadanie miejskiego statusu. W 2015 roku radni taką uchwałę zaopiniowali negatywnie. Opozycyjni wobec wójta radni z klubów „Prawo i Sprawiedliwość” oraz „Sprawiedliwość, Praca, Rodzina” już wówczas zarzucali mu niewłaściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie statusu miasta dla Chełmca (tutaj oświadczenie w tej sprawie z marca 2015).

Pozytywną opinię udało się uzyskać rok później, we wrześniu 2016 roku. Za podjęciem uchwały opowiedziało się wówczas 12 radnych, przeciw 7 a 1 wstrzymał się od głosu.

Już na etapie rządowych uzgodnień międzyresortowych argumentowano, że za przyznaniem Chełmcowi praw miejskich przemawiają m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta (wykazują jego miejski charakter). Podkreślano fakt, że ponad 90% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej oraz że mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem statusu miasta.

W przygotowującym projekt rozporządzenia Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnotowano, że „Wojewoda Małopolski nie wyraził jednoznacznej opinii”, co jednak nie przeszkodziło pozytywnemu finałowi sprawy.

„Zmiana statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską to wynik starań mieszkańców, radnych i władz gminy. Nasze wspólne dążenia zaowocowały wpisaniem Chełmca na listę miast polskich. To powód do dumy i zadowolenia. To wzrost prestiżu i marki miejsca. To przede wszystkim szansa dla całej gminy na przyciągnięcie nowych firm i inwestorów, oraz pozyskanie dużo większych środków europejskich” – pisał w lipcu do mieszkańców gminy Chełmiec wójt Stawiarski.

(JO)

Projekt rozporządzenia i pełne uzasadnienie: