Strona główna Wiadomości

Dwunaste absolutorium dla Ryszarda Nowaka

absolutorium dla Ryszarda Nowaka
Prezydent Ryszard Nowak podczas sesji absolutoryjnej, 26 czerwca 2018. Fot. UMNS

Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła we wtorek sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok i udzieliła absolutorium Ryszardowi Nowakowi. To jego dwunaste absolutorium w karierze prezydenta Nowego Sącza.

Budżet Nowego Sącza na koniec 2017 roku wyglądał następująco: dochody ogółem 512 700 094,46 (co stanowi 93,0% wykonania planowanych dochodów). W tym: dochody własne 215 861 881,90 (wykonanie 99,1 %); dotacje celowe  141 778 504,56 (wykonanie 79,4%); subwencja ogólna 155 059 708,00 (wykonanie 100,0%).

Wydatki za 2017 rok ogółem wyniosły 508 139 467,00 (wykonanie 89,4% założeń planowych). W tym: wydatki majątkowe 27 649 992,11 (wykonanie 40,3%); wydatki bieżące 480 489 474,89 (wykonanie  96,1%).

Największy udział w wydatkach budżetu – 39,5% – stanowił dział „Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza” a 18,7% dział „rodzina”. Na pomoc społeczną wydaliśmy 10,4% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,1% a na administrację – 5,7%. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to 3,4% ogółu wydatków w zeszłym roku, kultura fizyczna – 3,5% a „pozostałe” – 4,7%.

Jak poinformował Urząd Miasta Nowego Sącza, Budżet Miasta za okres sprawozdawczy zamknięty został nadwyżką w kwocie 4 560 627,46. Narastająco, uwzględniając okresy ubiegłe, Budżet Miasta na dzień 31.12.2017 r. wykazuje deficyt w kwocie 59 667 536,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Nowego Sącza za 2017 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Miasta Nowego Sącza.

(iw)