Strona główna Dziennikarstwo obywatelskie

Dziennikarstwo obywatelskie

“Twój Sącz” oddaje dziennikarzom obywatelskim do dyspozycji specjalnie przygotowane miejsce – kategorię Twoje Miasto. Każdy ma szansę na publikację swojego tekstu, zdjęcia czy filmu, jednak musi zgodzić się z warunkami, o których poniżej. Nie należy przerażać się ilością zapisów które można streścić do kilku stwierdzeń: pisać prawdę, nie oczerniać, nie naruszać prawa, niczego nie reklamować i dochować szczególnej staranności przy zbieraniu materiałów do własnego tekstu czy filmu.

Materiały należy przesyłać na dres: twojemiasto@twojsacz.pl

 

Użytkownik, przesyłając do Redakcji tekst/plik (zdjęcie, video) powinien podać imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak wyklucza możliwość publikacji dostarczonego materiału. W publikacji materiał może być podpisany imieniem i nazwiskiem autora albo inicjałami lub pseudonimem (wówczas przesłane dane osobowe pozostaną do wiadomości redakcji). Ważne jest podanie prawidłowego telefonu i adresu e-mail w celu ewentualnej weryfikacji lub dokonania poprawek.

 

Przesyłając do Redakcji tekst/pliki Użytkownik upoważnia serwis Twój Sącz do zapisywania treści/plików w pamięci komputera, ich obróbki, nieodpłatnej publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet, wykorzystania plików w różnych formatach, umieszczania ich w bazach danych serwisu Twój Sącz.

 

Użytkownik przesyłający do Redakcji treści/pliki oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych treści/plików które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub że przysługują mu prawa do korzystania (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania treści/plików w serwisie Twój Sącz i sieci Internet.

 

Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na przesłanych zdjęciach/filmach których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć/filmów, wyraziły zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Przesyłający treści/pliki Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec serwisu Twój Sącz z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie nadesłanych przez przez Użytkownika treści/plików, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

Przesyłający treści/pliki Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność wobec wszystkich osób poszkodowanych za wszystkie treści i materiały przesłane do serwisu Twój Sącz. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności odszkodowania jak i zadośćuczynienie oraz inne konsekwencje ewentualnego naruszenia dóbr osobistych.

Całkowicie zabronione jest przesyłanie do wykorzystania przez serwis Twój Sącz materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania materiałów powszechnie uznanych za obraźliwe oraz zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym (reklamowym).

 

Redakcja serwisu Twój Sącz zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów przesłanych do publikacji i niepublikowania ich bez podania przyczyn.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przesyłających materiały do serwisu Twój Sącz odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie “Regulaminy”