Strona główna Wczoraj i dziś

GAZETNIK SĄDECKI: Zdarzyło się 3 maja…

Przegląd prasy sprzed stu lat z okładem…

117 lat temu…

Winieta 'Sądeczanina" z 1 maja1897 r.
Winieta ‚Sądeczanina” z 1 maja1897 r.

„Sądeczanin” (dodatek do „Mieszczanina” z maja 1897 r.) apelował do rajców miejskich o rozliczenie władz z wydatkowania miejskich funduszy.

„Do naszych pp. radnych w Nowym Sączu. Spodziewając się, iż „bezkrólewie magistrackie” niebawem ukończone będzie, prosimy pp. radnych imieniem obywateli tut. miasta aby zechcieli na najbliższem posiedzeniu Rady: 1) przeprowadzić wybór komisyi nadzorującej czynności burmistrza i Magistratu; 2) polecić tej komisyi zbadanie czynności i rachunków ,Magistratu za czas od roku 1894; 3) zawezwać burmistrza do złożenia dokładnych rachunków od dnia objęcia urzędu burmistrzowskiego, a w szczególności z gotówki 40.000 złr. którą pozostawił ś. p. Dr. Slawik; 15.000 złr. za sprzedany browar miejski; 19.300 za sprzedany las w Żeleźnikowej; 39.000 złr. za sprzedaną szkołę męską i z zaciągniętej pożyczki 200.000, złr. – Sumy powyższe oprócz regularnych dochodów gminy przedstawiają poważną kwotę, bo przeszło 300 tysięcy złr., warto dołożyć fatygi, aby przekonać się o celu, na który zużytą została.”

114 lat temu…

"Gazeta Lwowska" 2 maja 1900 r.
„Gazeta Lwowska” 2 maja 1900 r.

Jak podała w 1900 r. „Gazeta Lwowska” dyrekcja kolei państwowych wprowadziła na próbę – tj. czas od 1 maja do 30 września karty abonamentowe na przejazdy pociągami I, II i III klasy.

Abonamenty zaprowadzono dla czterech grup kolejowych: 1 – koleje solnogrodzkie, grupa 2 dla kolei północno-czeskich, grupa 3 dla kolei południowo-czeskich, 4 grupa dla kolei wschodniogalicyjskich i 5 dla zachodnio-galicyjskich.

Grupa piąta objęła szlaki: Kraków- Sucha Nowy Zagórz- Chyrów, Kraków- Wieliczka, Nowy Sącz – Muszyna – Krynica – Nowy Zagórz- Łupków, Stróże- Tarnów, Jasło- Rzeszów, Chabówka- Zakopane.

Karty można było nabyć między innymi na stacjach w Bochni, Krakowie, Stryju, Nowym Sączu, Tarnopolu, Zakopane, w Wiedniu i Lwowie. „Karty abonamentowe opiewają na nazwisko i upoważniają właściciela do dowolnie częstej jazdy wszystkimi dla przewozu osób dostępnymi pociągami.”

Bilety abonamentowe miały ważność 15 lub 30-dniową. W pierwszym wypadku ceny wynosiły: w trzeciej klasie 20 koron, w drugiej 35 i w pierwszej 50 K. Miesięczna karta kosztowała odpowiednio: 30, 50 i 75 koron.

Osobny abonament należało nabyć na bagaż, w celu połączenia abonamentów na poszczególne grupy kolejowe można było nabyć za pośrednictwem „stacyj kolejowych” zeszyty do zestawiania biletów.

110 lat temu…

Dwutygodnik "Mieszczanin" 1-15 maja 1904 roku
Dwutygodnik „Mieszczanin” 1-15 maja 1904 roku

Krytyczna dwutygodniówka „Mieszczanin” w wydaniu majowym z 1904 roku donosiła, iż:

„Starania właścicieli realności przy ul. Długosza o usunięcie ztamtąd domu publicznego odniosły pomyślny rezultat, z czego cieszą się wszyscy i składają zasłużone podziękowanie burmistrzowi drowi Barbackiemu i nadkom. starostwa Ossolińskiemu za energiczne i życzliwe poparcie ich słusznych usiłowań.”

(mru)