Strona główna Wiadomości

Impuls sądeckiego Newagu to najszybszy polski pociąg

rekord1
Pulpit sterowniczy w kabinie Impulsa podczas rekordowego przejazdu. Fot. materiały prasowe / Newag S.A.

Skład Impuls 45WE wyprodukowany przez Newag S.A. w Nowym Sączu na zlecenie Kolei Mazowieckich jest od dziś najszybszym pojazdem skonstruowanym i wyprodukowanym w Polsce. Pociąg pobił rekord sprzed dwóch lat (należący także do Newagu) i pojechał podczas testów z prędkością 226 km/h.

Testy odbyły się na Centralnej Magistrali Kolejowej pomiędzy Psarami a Górą Włodowską. Pod­czas prób zwe­ry­fi­ko­wane zostały para­me­try pracy głów­nych kom­po­nen­tów takich jak: wózki (układ bie­gowy), układ napę­dowy, układ hamul­cowy, oraz współ­praca odbie­ra­ków prądu z sie­cią trak­cyjną.

– Testo­wany dzi­siaj pociąg, pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym posiada toż­same roz­wią­za­nia z pocią­gami wio­dą­cych pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego na świe­cie — mówi Mariusz Ber­naś, kie­row­nik działu Badań i Roz­woju.

– Rodzina pojaz­dów typu Impuls repre­zen­tuje grupę pojaz­dów prze­zna­czo­nych do ruchu regio­nal­nego oraz mię­dzy­re­gio­nal­nego i sta­nowi bazę kon­struk­cyjną do zapro­jek­to­wa­nia pojaz­dów wyż­szych pręd­ko­ści, rze­czy­wi­stego odpo­wied­nika Pen­do­lino – dodaje.

– Pojazd zacho­wy­wał się bar­dzo dobrze. Płyn­nie przy­spie­szał do pręd­ko­ści 220 plus  i mógłby poje­chać wię­cej, gdy­by­śmy mieli odpo­wied­nią zgodę Insty­tutu Kolej­nic­twa – mówi Andrzej Mar­kow­ski, maszynista-instruktor w Kole­jach Mazo­wiec­kich — warto pod­kre­ślić, że pojazd pro­wa­dzi się bar­dzo intu­icyj­nie, jest pro­sty w obsłu­dze. Potwier­dzam opi­nie moich kole­gów, któ­rzy bar­dzo chwalą ten pojazd – dodał.

rekord2
Impuls 45WE podczas testu prędkości. Fot. materiały prasowe / Newag S.A.

– Wszyst­kie para­me­try mówiące o bez­pie­czeń­stwie i sta­bil­no­ści biegu są zgodne z ocze­ki­wa­niami, żaden z para­me­trów nie prze­kro­czył war­to­ści dopusz­czal­nych, pozo­stał duży zapas bez­pie­czeń­stwa – stwier­dził Grze­gorz Wysocki z Insty­tut Kolejnictwa.

Jak podkreślają w Newagu, Impuls to pierw­szy pol­ski pojazd speł­nia­jący naj­now­sze restryk­cyjne dyrek­tywy unijne wpro­wa­dzone w 2014 roku.

– Z dumą możemy powie­dzieć, że jeste­śmy w czo­łówce euro­pej­skich pro­du­cen­tów taboru kole­jo­wego. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany dla Kolei Mazo­wiec­kich jest jedy­nym pojaz­dem w Pol­sce posia­da­ją­cym pełne TSI, jed­nym z nie­wielu w Euro­pie, który speł­nia naj­now­sze wyma­ga­nia unijne – powie­dział Maciej Duczyń­ski – Wice­pre­zes Zarządu NEWAG S.A.

– Jest to dowód na to, że nasz młody zespół, jeżeli będzie takie zamó­wie­nie, jest w sta­nie zapro­jek­to­wać wyso­kiej jako­ści pojazd dużych pręd­ko­ści – dodał.

Kierownictwo firmy zaznacza, że za sukcesem stoi zespół młodych inżynierów (średnia wieku wynosi 31 lat) z działu Badań i Roz­woju Newag S.A. w Nowym Sączu.

Pięcioczłonowe pociągi Impuls 45WE zamówiły Koleje Mazowieckie (łącznie 12 składów). Cały kontrakt przekracza 250 mln zł. Każdy z zamó­wio­nych skła­dów (pierwsze z nich już kursują na linii Skierniewice – Warszawa, dostawa pociągów ma zakończyć się w listopadzie br.) ma po 206 miejsc sie­dzą­cych w ukła­dzie otwar­tym oraz po 325 miejsc sto­ją­cych. Dla pasa­że­rów prze­wi­dziano sze­reg udo­god­nień; każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony jest w kli­ma­ty­za­cję, wi-fi, gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­com. Prze­wi­dziano także dodat­kową prze­strzeń na większy bagaż.

(iw), źródło Newag S.A.