Strona główna Wiadomości

Jakaś obwodnica kiedyś będzie

koncepcje
Zdjęcie ilustracyjne: mapka z koncepcjami przebiegu obwodnic miasta. Fot. malopolskie.pl

Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich wyjaśniają aktualną sytuację związaną z opóźnionym o wiele lat rozpoczęciem budowy części obwodnicy Nowego Sącza. To reakcja m.in.na zarzuty gminy Chełmiec, o których pisaliśmy wcześniej. Ze względu na wagę zagadnienia pisma przedstawiamy w całości.

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Województwo Małopolskie nie dofinansowało ze środków unijnych projektu obwodnicy północno-zachodniej Nowego Sącza lecz projekt pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”. Niniejszy projekt jest projektem kluczowym ujętym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym.

Zgodnie z podpisaną pre-umową: całkowita wartość inwestycji wynosi 47 053 780,57 zł; dofinansowanie 33 846 341,77 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

Zgodnie z deklarowanym w pre-umowie terminem – Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w dniu 23 października 2013 r.
Uchwałą ZWM nr 129/14 w dniu 11 lutego 2014r. projekt został wybrany do dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
Projekt przeszedł procedurę oceny i w dniu 11 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 129/14 w sprawie wyboru do dofinansowania przedmiotowego projektu.
Środki na dofinansowanie projektu zostały zabezpieczone w Programie.
Podkreślić należy, iż umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” nie została jeszcze podpisana.

Biorąc pod uwagę zapewnienia Powiatu Nowosądeckiego dotyczące gotowości do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz możliwości realizacji projektu w terminie kwalifikowalności wydatków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wyrażone w piśmie z dnia 17 czerwca 2014 r. Instytucja Zarządzająca MRPO przesłała w dniu 25 czerwca 2014 r. cztery egzemplarze umowy o dofinansowanie w celu uzupełniania podpisów ze strony Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest do przekazania podpisanych dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma a data wpływu podpisanych egzemplarzy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będzie stanowiła datę zawarcia umowy.

Do dnia dzisiejszego tj. 7 lipca 2014 r. do UMWM nie wpłynęły podpisane egzemplarze umowy.
W odniesieniu zaś do informacji, iż środki  przeznaczone na subregiony zostały już podzielone na konkretne projekty i że ktoś został „okradziony” należy uznać za całkowicie błędne, gdyż ciągle trwa nabór inwestycji subregionalnych i co za tym idzie kwestia konkretnych projektów na lata 2014-2020 jest w pełni otwarta: http://subregiony.malopolska.pl/index.php/8-wydarzenia/40-drugi-nabor-projektow-subregionalnych

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Miastem Nowy Sącz podjęły działania zmierzające do przygotowania zadania polegającego na budowie północnego obejścia miasta. W tym celu w lipcu 2007 r. pozyskano decyzję środowiskową dla zadania polegającego na przełożeniu drogi krajowej nr 28 Zator-Nowy Sącz-Przemyśl na terenie Gminy Chełmiec. Od wydanej decyzji odwołania wniosły trzy strony postępowania, w wyniku których, organ II instancji – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 4 lutego 2010 r. uchyliła w całości decyzję środowiskową i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Przygotowując zadanie, GDDKiA pozyskała grunty pod realizację zadania.

W międzyczasie Powiat Nowosądecki przystąpił do przygotowania innej inwestycji w rejonie Nowego Sącza, polegającej na budowie zachodniej obwodnicy. 14 października 2010 r. pozyskano decyzję środowiskową, wskazującą wariant do realizacji zadania. Od decyzji odwołały się cztery strony postępowania. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, które 30 kwietnia 2011 r., uchyliło decyzję środowiskową dla zachodniego obejścia, wskazując m.in. jako powód wadliwości postępowania prowadzenie dwóch odrębnych postępowań dla przedsięwzięć powiązanych technologicznie tj. dla północnego obejścia i zachodniej obwodnicy. Orzeczenie SKO zostało utrzymane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W kwietniu 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasto Nowy Sącz wycofały wniosek o decyzję środowiskową dla północnego obejścia miasta, wobec czego Powiat, który w dalszym ciągu starał się o decyzję środowiskową dla obejścia zachodniego bez przeszkód procedował dalej decyzję dla samej obwodnicy zachodniej. Obwodnica zachodnia zaplanowana została od miejscowości Brzezna do włączenia do drogi krajowej nr 28, w miejscu gdzie wcześniej został zaplanowany początek obejścia północnego. 19 lutego 2013 r. Powiat Nowosądecki współdziałając z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie pozyskał drugą decyzję środowiskową na zachodnie obejście, decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Od decyzji po raz kolejny wniesiono odwołania, sprawa trafiła do SKO, następnie do WSA w Krakowie. Do dnia dzisiejszego decyzja środowiskowa nie jest ostateczna, ani prawomocna.

Po uchyleniu decyzji środowiskowej dla obwodnicy północnej, Miasto samodzielnie przystąpiło do przygotowania i realizacji miejskiego odcinka północnego, wykorzystując działki wywłaszczone pod inwestycję na terenie miasta. W tym celu pozyskano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy klasy GP łączącej DK 75 (skrzyżowanie uli Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach miasta Nowego Sącza”, obecnie trwają prace budowlane, które mają się zakończyć w 2015 roku.

Wobec tego, że ani obwodnica zachodnia, ani fragment pozamiejski północnej nie posiadają ostatecznych decyzji środowiskowych i nie jest możliwe pozyskanie decyzji ZRID dla obu zadań, biorąc również pod uwagę orzeczenie sądu administracyjnego w kwestii konieczności prowadzenia jednego postępowania środowiskowego i oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć powiązanych technologicznie (w tym przypadku obwodnica zachodnia łączy się z obwodnicą północną w miejscu skrzyżowania z droga krajową nr 28), Zarząd Województwa zdecydował wpisać takie zadanie na listę inwestycji planowanych do zrealizowania w kolejnej perspektywie programowania. W przypadku niezrealizowania zachodniej obwodnicy przez Powiat, możliwe będzie przygotowanie i zrealizowanie jednego dużego zadania, obejmującego swoim zakresem fragment obejścia północnego, z wykorzystaniem działek wykupionych przez GDDKiA, a łączącego się z inwestycją realizowaną obecnie przez Miasto Nowy Sącz.

Północno-zachodnia obwodnica Nowego Sącza zaczynałaby bieg od ronda na obwodnicy Podegrodzia w m. Brzezna przez skrzyżowanie z DK 28. Następnie biegłaby do drogi powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowickiej) w m. Chełmiec gdzie łączyłaby się z realizowanym połączeniem ul. Marcinkowickiej z DK 75 w granicach miasta Nowy Sącz. Łączna długość przedmiotowej drogi to około 7,5 km, z czego ponad 1,0 km to przebieg po śladzie północnej obwodnicy Nowego Sącza na terenie gminy Chełmiec (tereny wykupione przez GDDKiA).

Reklama