Strona główna Wiadomości

Jest projekt budżetu miasta na 2019 rok

budżet Nowego Sącza 2019
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Wpływy do budżetu Nowego Sącza w 2019 roku sięgną 600 mln zł a wydatki będą od nich o 30 mln zł wyższe – wynika z projektu uchwały budżetowej przygotowanej przez ustępującego prezydenta miasta. Po przedłożeniu projektu Radzie Miasta dokumentem zajmą się komisje nowej już rady. Mogą one zgłaszać poprawki i swoje propozycje (ze wskazaniem źródła finansowania). Uchwała budżetowa w ostatecznej wersji powinna być podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego czyli w praktyce pod koniec grudnia.

Dochody budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano ogółem w wysokości 599,1 mln zł w tym: dochody bieżące 547,5 mln zł i dochody majątkowe 515 mln zł. Ponad 130 mln zł pochodzić będzie z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa a 80 mln zł z podatków lokalnych.

Łączne wydatki planowane na przyszły rok sięgają 629,1 mln zł, z czego większość to wydatki bieżące w tym 370 mln zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki majątkowe Miasta mają w przyszłym roku sięgnąć 83 mln zł łącznie i będą niższe w porównaniu z 2018 o ponad 20 proc. (powodem są aktualne wydatki związane z budową nowego mostu). Na te kwotę składają się m.in. dokończenie inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28” (26 mln zł), rewitalizacja Parku Strzeleckiego (24,7 mln zł) oraz budowa tras rowerowych w ramach projektu Centra Aktywnego Wypoczynku.

Na pokrycie części wydatków majątkowych projekt zakłada zaciągniecie długoterminowego kredytu w wysokości 38 mln zł.

Na co jeszcze mają być wydawane pieniądze sądeckiego podatnika w przyszłym roku?

W dziale „transport i łączność” 13,7 mln zł zostanie wydane na dofinansowanie transportu miejskiego (MPK). Na drogi gminne i powiatowe „pójdzie” ponad 14 mln zł. Wśród wydatków inwestycyjnych w tym dziale znalazły się m.in. modernizacja kładki nad ul. Nawojowską (600 000 zł); odbudowa estakady ul. Tarnowskiej (200 000 zł); przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci (500 000 zł); modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej (700 000 zł); modernizacja ul. Bulwar Narwiku (700 000 zł).

Utrzymanie Urzędu Miasta to wydatek w wysokości 27,3 mln zł z czego zdecydowana większość potrzebna jest na pensje i ich pochodne.

Wśród wydatków działu „gospodarka mieszkaniowa” znajdziemy zwrot 1,2 mln zł jako „części nakładów poniesionych przez użytkownika basenu przy ul. Zdrojowej”.

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (łączne wydatki przekraczają 37 mln zł) najwięcej kosztuje dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (aż 11 mln zł), gospodarka odpadami komunalnymi (9,7 mln zł) oraz oświetlenie ulic (5,2 mln zł).

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Nowosądeckiej Małej Galerii, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sądeckiej Biblioteki Publicznej) wyniosą łącznie 5,5 mln zł.

W dziale „kultura fizyczna” najwięcej pochłonie planowany I etap rewitalizacji Parku Strzeleckiego. Ponadto utrzymanie MOSiR to 9,4 mln zł. O kolejny 1 mln zł ma zostać podniesiony kapitał zakładowy MKS Sandecja. 400 tys. zł zostanie wydane na zakup karnetów na mecze Sandecji (w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego). Tylko 700 tys. zł przewidziano w projekcie budżetu na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47”.

(JO)