Reklama

Kredyt gotówkowy w banku

W ofertach bankowych można znaleźć wiele różnych rodzajów kredytów. Stałe miejsce mają w nich kredyty gotówkowe. Da się je zaciągnąć w niemal każdej instytucji bankowej.

Podstawą udzielania kredytów gotówkowych w bankach jest Prawo bankowe. W Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w art. 69 wskazano, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w niej kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. W przypadku kredytów gotówkowych mamy do czynienia z wyjątkiem, ponieważ większość instytucji kredytujących nie będzie wymagała podania celu, na jaki klient zaciąga kredyt tego rodzaju.
Kredytobiorca na mocy podpisywanej z bankiem umowy kredytowej zobowiązuje się, zgodnie z Prawem bankowym, do korzystania z uzyskanej sumy kredytu na warunkach określonych w umowie. Musi on również zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłacić prowizję od udzielonego kredytu.

Kredyt gotówkowy z prawnego punktu

W tym samym artykule ustawodawca zaznacza, że umowa kredytu, w tym kredytu gotówkowego, powinna być zawarta na piśmie. Strony powinny w niej ustalić:
  • kim jest kredytodawca i kredytobiorca;
  • jaka jest kwota i waluta kredytu;
  • jaki jest cel kredytowania (jeśli jego ujawnienie jest konieczne);
  • jakie są zasady i termin spłaty kredytu;
  • jaka jest wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
  • w jaki sposób zabezpieczona zostanie spłata kredytu;
  • jaki jest zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
  • jakie są terminy i sposób pozostawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
  • jaka jest wysokość prowizji, o ile jest ona pobierana przy udzielaniu kredytu;
  • jakie są warunki dokonywania zmian w zapisach umowy i warunki jej rozwiązania.

Kredyt gotówkowy jest też w wielu przypadkach tożsamy z kredytem konsumenckim. Definicję tego kredytu znajdziemy w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W art. 3 tejże ustawy wskazano, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę kredytową dotyczącą zobowiązania na kwotę nie większą niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, której kredytodawca udziela konsumentowi w zakresie swojej działalności lub daje przyrzeczenie udzielenia.

W dalszych punktach tej samej ustawy zaznaczono, że umową o kredyt konsumencki będzie m.in. umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.
Uwaga!
Kluczowe dla uznania kredytu gotówkowego za kredyt konsumencki jest to, aby było to zobowiązanie odpłatne, oprocentowane, a ponadto nie było udzielane na kwotę wyższą niż rzeczone 255 550 zł.

Kredyt gotówkowy w parabanku?

Można spotkać się z sytuacją, że firma pożyczkowa działająca poza systemem bankowym również zaoferuje klientom prywatnym kredyt gotówkowy. W rzeczywistości jednak w takim wypadku będziemy mieli do czynienia nie z kredytem, ale pożyczką gotówkową. Pożyczka i kredyt nie mogą być ze sobą utożsamiane, ponieważ mają inne definicje i cechy charakterystyczne. Zdarza się też, że oba zobowiązania są po prostu takie same.
(materiał promocyjny)

Reklama