Strona główna Wiadomości

Lokomotywy dla PKP Intercity powstaną w Nowym Sączu

Reklama
Griffin Newag
Lokomotywa Griffin. Fot. Newag SA

We wtorek Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza  w cało­ści odda­liła zło­żone odwo­ła­nie w prze­targu na dostawę 20 loko­mo­tyw elek­trycz­nych dla PKP IC, tym samym umoż­li­wia­jąc pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy Newag SA a  PKP IC – poinformował nowosądecki producent taboru kolejowego.

O dostawę lokomotyw do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h ubiegały się: chiński CRRC Sifang oraz polskie firmy Pesa z Bydgoszczy i Newag z Nowego Sącza. Pod koniec grudnia ub. r. oferta Newagu została uznana przez PKP Intercity za najkorzystniejszą. Odwołanie od wyników przetargu wniosła konkurencyjna Pesa uważając, że Newag zaniżył stawkę za utrzymanie pojazdów.

Newag zaproponował za wykonanie zamówienia łącznie 367,6 mln zł (cena jednostkowa lokomotywy 17,7 mln zł brutto). W przypadku skorzystania z opcji (czyli dostawa łącznie 30 lokomotyw) całość zamówienia Newag wycenił na 551,4 mln zł.

Wśród kryteriów oceny oferty były: ter­min dostawy pojaz­dów (mak­sy­mal­nie 30 mie­sięcy od zło­że­nia zamó­wie­nia), osią­gana pręd­kość (160 km/h), cena oraz stawka za świad­cze­nie usług utrzy­ma­nia. – Istot­nym kry­te­rium wyboru była rów­nież nie­za­wod­ność taboru utrzy­mu­jąca się na kwar­tal­nym pozio­mie mini­mum 95%. PKP IC zazna­czyło także, że dostawca będzie zobo­wią­zany do utrzy­ma­nia tech­nicz­nego na pozio­mach 2, 3 oraz 4 oraz zapew­nie­nia nie­zbęd­nego zaple­cza tech­no­lo­gicz­nego – informuje nowosądecka spółka.

Jak podaje w komunikacie Newag SA, zamó­wie­nie jest czę­ścią planu moder­ni­za­cji tabo­rów roz­pi­sanego na lata 2016–2020. Reali­za­cja całego planu inwe­sty­cyj­nego wiąże się z kosz­tem ok. 2,5 mld zł. Dwa­dzie­ścia nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych ma pozwo­lić na efek­tywne wyko­rzy­sta­nie moder­ni­zo­wa­nych linii kole­jo­wych, które umoż­li­wiają roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści 160 km/h. Dotych­czas bowiem na trak­cje te wyjeż­dżały wol­niej­sze składy, które uzu­peł­niały braki w elek­tro­wo­zach, ale jed­no­cze­śnie nega­tyw­nie odbi­jały się na cza­sach przejazdu.

Fot. Newag SA

Zaoferowana w przetargu lokomotywa Newagu Griffin jest prze­zna­czona do pro­wa­dza­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton z pręd­ko­ścią do 140 km/h, oraz pocią­gów pasa­żer­skich z pręd­ko­ścią do 200 km/h. Griffin według producenta „cha­rak­te­ry­zuje się naj­wyż­szym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa, boga­tym wypo­sa­że­niem, wyso­kim kom­for­tem pracy maszy­ni­sty, inte­li­gent­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia ener­gią”.

(JO), źródło Newag SA