Strona główna Wiadomości

Miasto sprzeda piątą część Sądeckich Wodociągów. Pieniądze wyda na inwestycje

sprzedaż udziałów Sądeckich Wodociągów
Siedziba spółki przy ul. Wincentego Pola. Fot. TK / Twój Sącz

Jest już gotowy projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, która w przyszłym tygodniu powinna wyrazić zgodę na zbycie części udziałów Miasta – o wartości nominalnej 30 mln zł – w spółce Sądeckie Wodociągi. Ma to się przyczynić do „uzyskania środków, które będą przeznaczone na realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Nowego Sącza, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych dla poprawy jakości życia społeczności lokalnej” – czytamy m.in. w uzasadnieniu uchwały zaproponowanej przez prezydenta Nowaka.

O pomyśle sprzedaży udziałów w jednej ze spółek komunalnych państwowemu funduszowi i przeznaczeniu pieniędzy na budowę nowego stadionu piłkarskiego pisaliśmy niedawno. Projekt uchwały i załączone do niego dokumenty wyjaśniają zamysł władz miasta.

Prezydent zwraca się do Rady o zezwolenie na sprzedaż nie więcej niż 60 tys. akcji spółki Sądeckie Wodociągi o wartości nominalnej 30 mln zł. Nowy Sącz posiada obecnie 79 proc akcji Sądeckich Wodociągów. Pozostałymi wspólnikami są gminy Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna i one też odsprzedadzą część swoich udziałów (kolejne 16 tys akcji o wartości nominalnej niemal 8 mln zł). Wszyscy wspólnicy zbędą zatem udziały stanowiące około 22 proc. kapitału zakładowego.

Nabywca mniejszościowego pakietu udziałów ma być wyłoniony formalnie w trybie negocjacji z zaproszeniem nie więcej niż trzech podmiotów. Oferty wstępne powinny być złożone do połowy listopada a szczegółowe negocjacje i wybór oferty wiążącej ma nastąpić do 30 dni później.

Z wcześniejszych wypowiedzi prezydenta miasta wynika, że nabywca akcji może być tylko jeden. To Polski Fundusz Rozwoju – spółka utworzona w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Instytucje skupione w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju zajmują się m.in. właśnie nabywaniem od samorządów udziałów w spółkach komunalnych.

Według założeń transakcji nowy udziałowiec nie będzie mógł zbyć akcji Sądeckich Wodociągów przez co najmniej 20 lat. Nie przewiduje się udziału wybranego nabywcy w zarządzie spółki.W radzie nadzorczej może otrzymać co najwyżej jedno miejsce.

Zakłada się, że nabywca otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału poprzez odpłatne umorzenie jego udziałów w spółce. Ma się to odbywać raz do roku (począwszy od 2022 do 2038 roku), aż nabywca przestanie być udziałowcem. Podkreśla się jednocześnie, że wszelkie założenia transakcji będą podległy dalszym uzgodnieniom i zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej oraz zmienionej umowie spółki.

Pomysłodawca transakcji przekonuje, że zmiana w strukturze właścicielskiej Sądeckich Wodociągów „nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot działalności Spółki oraz na standard i jakość świadczonych przez nią usług”. Podkreśla jednocześnie, że zakup „nie powinien wpłynąć na stan finansowy Spółki i jej pozycję na rynku lokalnym”.

Wiadomo, że jednym z powodów sprzedaży udziałów w Sądeckich Wodociągach jest potrzeba zdobycia funduszy na budowę nowego stadionu dla ekstraklasowego klubu piłkarskiego Sandecja i uniknięcie finansowania tej inwestycji z kredytu. W załącznikach do projektu uchwały nie jest to jednak powiedziane wprost i czytamy, że zbycie udziałów w spółce „przyczyni się do uzyskania kwoty która będzie przeznaczona na realizację zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Nowy Sącz, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczności lokalnej”.

W uzasadnieniu do uchwały jest również mowa o „szeregu inwestycji gminnych, które miałyby częściowo zostać sfinansowane ze środków uzyskanych ze zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Nowy Sącz w spółce Sądeckie Wodociągi”.

Podkreśla się, że „właściwa alokacja środków pochodzących ze sprzedaży udziałów przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności Miasta Nowego Sącza zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i istniejących już podmiotów gospodarczych. Wyższy niż dotychczas poziom infrastruktury, wytworzonej ze środków pochodzących dzięki sprzedanym udziałom, może zachęcić podmioty prywatne do inwestowania na terenie Nowego Sącza. Nowe inwestycje, jak również napływ potencjalnych inwestorów, wiążą się z powstaniem nowych miejsc pracy, co pozytywnie oddziałuje zarówno na regionalną stopę
bezrobocia, jak i zamożność społeczeństwa”.

Głównym przedmiotem działalności Sądeckich Wodociągów jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do mieszkańców Nowego Sącza i okolic. Ponadto odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków a także użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kapitał zakładowy spółki Sądeckie Wodociągi wynosi 171.801.000 zł i dzieli się na 343.602 równe, niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wartość spółki według wyceny księgowej wynosi 181.491.409 zł. Według założeń planowanej transakcji ceną wywoławczą za jeden udział jest wartość nominalna udziałów.

(JO)