Strona główna Wiadomości

Newag o krok od kontraktu na dostawę 20 lokomotyw dla PKP Intercity

Reklama
lokomotywa Griffin
Fot. Newag S.A.

Oferta Newagu została wybrana przez PKP Intercity w przetargu na dostawę 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Nowosądecki producent taboru ma szansę podpisać kontrakt wart – w przypadku opcji na zakup kolejnych 10 lokomotyw – ponad 550 milionów złotych.

O dostawę lokomotyw do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h ubiegały się: chiński CRRC Sifang oraz polskie firmy Pesa z Bydgoszczy i Newag z Nowego Sącza. Oferta Newagu została uznana przez PKP Intercity za najkorzystniejszą w kończącym się właśnie półrocznym postępowaniu przetargowym choć jego uczestnicy mają jeszcze możliwość zaskarżenia wyboru.

O wyborze oferty decydowały m.in. cena jednostkowa dostawy pojazdu oraz stawka za świadczenie usług utrzymania. Newag zaproponował za wykonanie zamówienia łącznie 367,6 mln zł (cena jednostkowa lokomotywy 17,7 mln zł brutto). W przypadku skorzystania z opcji (czyli dostawa łącznie 30 lokomotyw) całość zamówienia Newag wycenił na 551,4 mln zł.

Griffin Newag
Griffin prezentowany przez Newag podczas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Kole­jo­wych TRAKO 2017. Fot. Newag S.A.

Griffin to lokomotywa prze­zna­czona do pro­wa­dza­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton z pręd­ko­ścią do 140 km/h, oraz pocią­gów pasa­żer­skich z pręd­ko­ścią do 200 km/h. Jak podaje Newag, Griffin „cha­rak­te­ry­zuje się naj­wyż­szym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa, boga­tym wypo­sa­że­niem, wyso­kim kom­for­tem pracy maszy­ni­sty, inte­li­gent­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia ener­gią”.

Elektrowozy wyprodukowane w Newagu jeżdżą już m.in. w barwach Lotos Kolej w ramach kon­traktu zawar­tego w 2015 na dostawę 5 loko­mo­tyw. Umowa ta zakłada dzier­żawę pię­ciu loko­mo­tyw elek­trycz­nych Grif­fin wraz z ich utrzy­ma­niem na czas sied­miu lat z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia tego okresu.

(JO)

Reklama