Strona główna Wiadomości

Newag chce modernizować ukraińskie lokomotywy

newagumowa
Podpisanie memorandum o współpracy w sferze kolejowego przemysłu maszynowego. W środku prezes Newag S.A. Fot. Newag

Nowosądecki Newag zamierza modernizować lokomotywy spalinowe kolei ukraińskich. W poniedziałek podpisano porozumienie w tej sprawie.

Pod­czas dzi­siej­szej wizyty pre­mier Ewy Kopacz na Ukra­inie, w obec­no­ści wice­mi­ni­strów gospo­darki Ukra­iny i Pol­ski: Romana Kaczura i Andrzeja Dychy, a także szefa Kolei Ukra­iń­skich (Ukrza­li­znicy) Mak­syma Blanka, doszło do pod­pi­sa­nia “Memo­ran­dum o współ­pracy w sfe­rze kole­jo­wego prze­my­słu maszy­no­wego, badań nauko­wych, opra­co­wań konstruktorsko-doświadczalnych, prób, inży­nie­ringu i doradz­twa w sek­to­rze trans­portu kolejowego”.

Memo­ran­dum pod­pi­sali: Rosty­sław Dio­min — Dyrek­tor Pionu Poli­tyki Tech­nicz­nej Ukrza­li­zny­cia, Zbi­gniew Konie­czek — Pre­zes Zarządu NEWAG S.A. i Adrian Fur­gal­ski — Wice­pre­zes Zarządu Zespołu Dorad­ców Gospo­dar­czych TOR – poinformował w komunikacie w poniedziałek (19 stycznia) Newag S.A.

Popdpisane porozumienie pozwala na przygotowanie kilkuletniego programu modernizacji ukraińskich lokomotyw. – Pra­wie 80% towa­rów na Ukra­inie prze­wozi się koleją, zuży­cie taboru wynosi aż 80 proc., co ozna­cza, że bez odno­wie­nia parku loko­mo­tyw prze­wozy mogą się zała­mać. Memo­ran­dum może roz­po­cząć pro­ces inwe­sty­cyjny klu­czowy dla ukra­iń­skiego sys­temu trans­por­to­wego, gdyż moder­ni­za­cji może zostać pod­da­nych nawet 150–200 loko­mo­tyw spa­li­no­wych — mówi Adrian Fur­gal­ski, Wice­pre­zes Zarządu Zespołu Dorad­ców Gospo­dar­czych TOR.

Nowosądecki Newag przekonuje, że jest w stanie podołać zadaniu modernizacji lokomotyw szerokotorowych. Robił to dotąd dla PKP LHS (zarządzającym polską linią szerokotorową ze Śląska do granicy z Ukrainą w Hrubieszowie) oraz dla firmy Kolprem. – Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Od dwóch lat utrzy­mu­jemy pozy­cję lidera w tym seg­men­cie. W 2014 roku zmo­der­ni­zo­wa­li­śmy 31 loko­mo­tyw, osią­ga­jąc po raz kolejny 100 proc. udziału w pol­skim rynku — podkreśla Zbi­gniew Konie­czek, pre­zes Newag S.A.

Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób ukraiński program modernizacji lokomotyw mógłby być sfinansowany.

(iw)

Reklama