Strona główna Wiadomości

Newag z umową na dostawę wagonów dla metra w Sofii

wagony metra Newag
Pojazd typu Inspiro. Fot. Newag S.A.

Konsorcjum Siemens-Newag podpisało w Sofii (Bułgaria) umowę na dostawę 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz systemu kontroli ruchu w ciągu najbliższych 36 miesięcy.

– Nowe pojazdy bazo­wały będą na plat­for­mie Inspiro, czyli pojaz­dach dostar­czo­nych dla Metra War­szaw­skiego. Róż­nić je będzie m.in. zamon­to­wa­nie odbie­ra­ków prądu, ponie­waż pojazdy te prze­zna­czone będą zarówno do jazdy w tune­lach jak i na powierzchni. Dodat­kowo pociągi wypo­sa­żone zostaną w klimatyzację – informuje nowosądecki Newag S.A.

W Nowym Sączu ma zostać zaprojektowane i zabudowane wnętrze pojazdów, zrealizowane ich uruchomienie i dostawa do klienta – Metropolitan EAD w Sofii. Newag będzie także odpowiadał za usługi serwisowe w okresie gwarancji.

– Nasz udział w pro­duk­cji pocią­gów dla buł­gar­skiej sto­licy będzie więk­szy, niż w przy­padku pojaz­dów dla Metra War­szaw­skiego. W więk­szym stop­niu będziemy odpo­wie­dzialni za ich design, oraz wypo­sa­że­nie. To bar­dzo cie­kawe zamó­wie­nie i przy­kład na to, że Newag nie boi się nowych wyzwań – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Newag S.A.

Łączna wartość całego przedmiotu umowy (łącznie z opcją, w ramach której klient może zamówić dodatkowe 10 pojazdów) wynosi w przeliczeniu ponad 900 mln zł netto.

Szacunkowa wartość prac, przypadających na nowosądecką spółkę w zakresie podstawowej umowy (dostawa 20 pojazdów) ma wynieść prawie 160 mln zł netto (a w przypadku opcji dodatkowego zakupu kolejne 80 mln zł netto).

Pojazdy wyprodukowane przez konsorcjum Siemens-Newag mają wyjechać na tory sofijskiego metra w 2018 roku.

Pierwsza linia metra w Sofii została uruchomiona w 1998 roku, a druga ruszyła w 2012 roku. Obecnie metro sofijskie liczy niespełna 40 kilometrów i ma 34 stacje. Zaplanowano już budowę trzeciej, 16-km linii.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Nale­żąca do grupy spółka NEWAG Gli­wice S.A. spe­cja­li­zuje się w obsza­rze pro­duk­cji oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych. Na koniec 2014 roku grupa zatrud­niała prawie 2000 osób.

Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Głównym udziałowcem Newag S.A. jest Zbigniew Jakubas (ma obecnie 44% akcji), Nationale-Nederlanden OFE (8,83%) i OFE Aviva BZ WBK (6,31%).

(iw), źródło: Newag S.A.

Reklama