Strona główna Wiadomości

Newag zmodernizuje 60 lokomotyw spalinowych PKP Cargo za niemal pół miliarda złotych

modernizacja lokomotyw
Lokomotywa ST48. Fot. Newag S.A.

Nowosądecki Newag podpisał z PKP Cargo umowę na wykonanie w ciągu najbliższych trzech lat moder­ni­za­cji 60 loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM48 oraz usługi dodatkowe – poinformował Newag S.A. w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 388 mln zł netto (477 mln zł brutto).

Jak podaje sądecki producent taboru kolejowego, przed­miot umowy odnosi się do grun­tow­nej moder­ni­za­cji 60 egzem­pla­rzy loko­mo­tyw serii SM48 ze zmianą serii na ST48, opie­ra­ją­cej się na budo­wie nowego nad­wo­zia, wymia­nie apa­ra­tury hamul­co­wej oraz agre­gatu prą­do­twór­czego, a także maszyn i urzą­dzeń pomoc­ni­czych. Moder­ni­za­cja obej­mie rów­nież kabinę maszy­ni­sty, która zosta­nie wypo­sa­żona w nowo­cze­sny sys­tem ste­ro­wa­nia oraz sta­nie się bar­dziej ergonomiczna.

– Zawarta umowa wpisuje się w realizację strategii Spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku oraz budowy przewag konkurencyjnych. Jest to także odpowiedź na potrzeby rynku, szczególnie wzrostu przewozu kruszyw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach. Zastosowane w ramach modernizacji nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na poprawę osiągów trakcyjnych lokomotyw z jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawą wskaźnika dostępności. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne, dzięki wymianie silników spalinowych – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo S.A. po podpisaniu umowy 4 kwietnia w Warszawie.

Modernizacja lokomotyw będzie wykonywana między październikiem 2018 a majem 2020 roku. Sza­cun­kowa łączna war­tość umowy wynosi około 388 000 000,00 zł netto.

– Mamy satysfakcję, że możemy kontynuować proces modernizacji lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo S.A. W latach 2013-2016 zmodernizowaliśmy już 30 sztuk tych pojazdów. Zdobyte w tym okresie doświadczenie, a także stosowane przez nas nowoczesne technologie i profesjonalna załoga są gwarantem pełnego i terminowego wywiązania się z zawartej umowy – podkreślił Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu Newag S.A.

(iw), źródło: Newag S.A., PKP Cargo S.A.