Strona główna Twoje miasto

Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni – 23. edycja konkursu

Pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla odbędzie się 23. edycja konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich mieszkańców domów jedno i wielorodzinnych, jednostki organizacyjne z terenu Miasta, które zgłoszą swój udział w terminie do 30 sierpnia tego roku.

Założeniem konkursu jest powrót do tradycji „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”, podniesienie stanu estetycznego miasta, poczucie współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku miasta.

Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:

•ogrody przydomowe,

•balkony,

•tereny zielone jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców (Ratusz, ul. Rynek 1) lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 3), wypełniając kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl

[Pobierz kartę zgłoszeniową]

Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia. Po zweryfikowaniu fotografii komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.

Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:

•czystość i estetyka,

•urządzenie rabat kwiatowych,

•utrzymanie trawników,

•ukwiecenie okien i balkonów,

•różnorodność gatunkowa,

•elementy małej architektury,

•urządzenie skalniaka, oczka wodnego,

•funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),

•wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).

W przypadku balkonów:

•ukwiecenie,

•czystość i estetyka,

•kompozycje kwiatowe.

W przypadku jednostek organizacyjnych:

•wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego,

•utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych i instytucjach.

Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone. Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników, które będzie miało uroczysty charakter i nastąpi w październiku 2019 r., o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu.

Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia i dyplomy.

[Pobierz regulamin konkursu]

23 konkurs miastem kwiatów i zieleni Nowy Sącz

tekst: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl