Strona główna Twoje miasto

Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza. Spotkanie konsultacyjne

program rewitalizacji miasta Nowego SączaProgram Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 był tematem spotkania konsultacyjnego, które odbyło się dzisiaj (poniedziałek, 21 listopada) w nowosądeckim ratuszu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, autorzy projektu, zwierzchnicy miejskich jednostek organizacyjnych i mieszkańcy Nowego Sącza.

Samorząd Nowego Sącza reprezentowali Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza Alina Marek. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów do rewitalizacji oraz wskazanie celów i zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Państwa obecność poświadcza, że społeczność lokalna jest zainteresowana Programem Rewitalizacji – podkreślił zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech witając uczestników konsultacji.  Przedstawił następnie poszczególne etapy procesu przygotowywania Programu od opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Nowym Sączu, poprzez wydzielenie obszaru do rewitalizacji aż do złożenia projektów rewitalizacji.

W efekcie przeprowadzonej weryfikacji projektów powstał dokument, projekt w wersji roboczej po tytułem „Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022” – wyjaśniał Wojciech Piech. –  Ten etap prac mamy za sobą. Dokument został opublikowany na stronach internetowych Urzędu Miasta Nowego Sącza, przedstawiony szerokiej publiczności do wglądu, tym samym rozpoczęliśmy kolejny etap konsultacji, gdzie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i propozycje uzupełnień dla tego dokumentu. Już nie poruszamy się w sferze abstrakcji, tylko mamy konkretny dokument, który możemy wspólnie doskonalić – dodał zastępca prezydenta.

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl w zakładce „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza/konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej miasta Nowego Sącza oraz w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu.

W ramach konsultacji można wypełnić formularz zgłaszania uwag i pozostawić go w na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Można także przesłać go korespondencyjnie. Uwagi, propozycje i opinie można także zgłaszać drogą elektroniczną na adres wpr@nowysacz.pl na stronie www.cyfrowademokracja.pl.

Formularz składania uwag znajduje się także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowym Sączu www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”).  Jeśli chcemy podzielić się uwagami na temat Programu rewitalizacji ustnie, można to zrobić w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej 2 w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00 i w piątki od 9:00 do 13:00.

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza można składać do 5 grudnia 2016 roku. Przypomnijmy, że do 21 sierpnia złożono blisko 50 projektów, opracowanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, jednostki kultury, parafie oraz wydziały Urzędu Miasta. Właśnie na ich podstawie opracowano wspomniany Program Rewitalizacji, który teraz poddawany jest społecznej ocenie.

Rewitalizacja – co to jest?

Rewitalizacja to proces, który którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów uznanych za problemowe. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru, cechującego się wolniejszym tempem rozwoju.

W Nowym Sączu do procesu rewitalizacji wyznaczone zostały osiedla Centrum, Stare Miasto, Przydworcowe i Kilińskiego. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20 proc. powierzchni gminy (Nowy Sącz jest gminą miejską) oraz zamieszkałych przez więcej niż 30 proc. jej mieszkańców. W przypadku Nowego Sącza obszar wymagający interwencji stanowi niespełna 10 proc. powierzchni miasta, a jest zamieszkiwany przez niespełna 5 proc. mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza opiera się na przygotowanym Programie Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Jest to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Najistotniejsza sfera społeczna

Najistotniejsze są negatywne zjawiska w sferze społecznej, a uzupełniającym – zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Diagnozę wspomnianych zjawisk przeprowadzono w oparciu o analizę danych statystycznych i badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Nowego Sącza.

Przy opracowaniu diagnozy pod uwagę wzięto między innymi liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i dochodów ludności zamieszkujących poszczególne osiedla. Pod uwagę wzięto także między innymi stan infrastruktury drogowej, ocenę komunikacji publicznej i liczbę placówek służby zdrowia na tysiąc mieszkańców.

W efekcie uznano osiedla Centrum, Stare Miasto, Przydworcowe i Kilińskiego za obszar, gdzie występowanie negatywnych zjawisk jest większe w porównaniu do innych dzielnic. Miasto może więc wystąpić z projektami, których realizacja mogłaby zostać choćby w części sfinansowana ze środków unijnych. Łączna pula środków przeznaczonych na rewitalizację siedmiu największych miast Małopolski wynosi 45 mln euro.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl