Strona główna Wiadomości

Przyjęto KPK. Linia Podłęże Piekiełko i Chabówka Nowy Sącz bez pełnego finansowania

KPK do 2023 modernizacja Chabówka Nowy Sącz
Przystanek Nowy Sącz Miasto na linii kolejowej nr 104 do Chabówki. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Rada Ministrów, 23 listopada 2016 r., przyjęła uchwałę, zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) – poinformowało w poniedziałek 5 grudnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Tak jak w projekcie dokumentu, na liście podstawowej programu znalazły się prace przygotowawcze oraz budowa nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna i modernizacja istniejącej linii 104 Chabówka – Nowy Sącz, choć tylko z częścią zagwarantowanych środków.

KPK określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Nie daje on jednak pewności co do realizacji jego zapisów – dokument może być w trakcie obowiązywania aktualizowany lub zmieniany.

– Celem aktualizacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie KPK, co usprawni realizację i wydatkowanie przewidzianych w nim środków. Głównym celem aktualizowanego Programu pozostaje wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. W efekcie aktualizacji osiągnięto spłaszczenie wydatków planowanych na lata 2019–2020, tzw. górkę inwestycyjną zmniejszono z 17 do 13 miliardów złotych. Koszty realizacji całego Programu wyniosą ok 66,4 mld zł – czytamy m.in. w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rok temu “Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” wpisana została na listę rezerwową Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Po licznych protestach lokalnych środowisk, w trakcie konsultacji społecznych nad projektem zmian, przesunięto na listę podstawową dwa etapy. Ale inwestycja podzielona jest na trzy etapy choć MIiB podkreśla, że projekt “jest analizowany kompleksowo, jako całościowe zadanie” a jego łączna wartość “szacowana jest obecnie na kwotę 7,18 mld zł”.

Takich środków nie zapisano jednak w rządowym programie. W dokumencie czytamy:

Działania w zakresie przygotowania projektu zostały ujęte na liście podstawowej KPK, co oznacza zabezpieczanie środków na ich realizację. Koszty działań przygotowawczych będą w pierwszej kolejności finansowane z obligacji PKP PLK S.A. Działania w zakresie modernizacji linii kolejowej 104 również zostały umieszczone na liście podstawowej, jednakże obecnie w ramach KPK na ich realizację zabezpieczono kwotę 685,5 mln zł. Pozostała część kosztów prac w ramach linii 104 będzie finansowana z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów POIiŚ. Zadania dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna zostały zgłoszone jako rekomendowane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), aby umożliwić, po formalnym przyjęciu przez Radę Ministrów listy projektów, rozpoczęcie rozmów z EBI w zakresie ich wsparcia.

Docelowo przewiduje się, że prace przygotowawcze będą finansowane ze środków FS – po zabezpieczeniu źródeł finansowania na zadania w zakresie linii 104 i budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. W toku realizacji prac przygotowawczych finansowanych ze środków PKP PLK S.A., przeanalizowany zostanie stan faktyczny w zakresie dostępności środków, tj. ewentualnych oszczędności na projektach POIiŚ dla finansowania działań na linii 104 oraz pozyskania źródła finansowania (np. EFSI, kredyt, itd.) dla działań w zakresie budowy nowej linii. Zaangażowanie środków publicznych uzależnione będzie od zabezpieczenia środków finansowych w wysokości pozwalającej na stworzenie pełnego montażu finansowego projektu.

Ostatecznie prace przygotowawcze (I etap) oraz budowa nowej linii Podłęże – Piekiełko (II etap) znalazły się na liście podstawowej znowelizowanego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku ale z zagwarantowanym finansowaniem około 1 mld zł i z brakującymi około 2 mld zł, które mają być pokryte dzięki “przesuwaniu oszczędności”. III etap inwestycji (o szacowanej wartości 3,8 mld zł), znajduje się na liście rezerwowej KPK.

Przypomnijmy, że do dziś nie zakończono prac nad aktualizacją Studium Wykonalności inwestycji. W 2015 roku do dalszych analiz wybrano Wariant 1A budowy nowych linii nr 622 i 623 Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz Opcję 4 modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Wariant 1A zakłada m.in. wybudowanie 58,5 km nowych torów kolejowych. Na ich przebiegu będzie zlokalizowane 11 tuneli o łącznej długości ok. 11,7 km oraz 7 estakad o łącznej długości ok. 6,4 km. Nowe linie mają być dwutorowe z wyjątkiem jednotorowych odcinków Szczyrzyc – Tymbark oraz Szczyrzyc – Mszana Dolna. Parametry techniczne pozwolą na jazdę pociągów z prędkością 160 km/h (z wyjątkiem zakładanych ograniczeń w rejonie stacji Tymbark).

Natomiast Opcja 4 modernizacji istniejącej 75-kilometrowej linii kolejowej 104 z Chabówki do Nowego Sącza zakłada m.in. budowę estakady o długości ok. 1,1 km w okolicach Limanowej oraz dwóch tuneli o łącznej długości ok. 5,8 km na terenie powiatu limanowskiego. Koncepcja modernizacji mówi o osiąganiu prędkości przejazdu pociągów do 120 km/h. Jednak w celu optymalizacji kosztów (ograniczenie ilości estakad i tuneli oraz wyburzeń) proponuje się kilka krótkich odcinków z lokalnymi ograniczeniami prędkości do 80 km/h (na odcinku Mszana Dolna – Tymbark do 60km/h).

Jednym z celów projektu budowy linii kolejowej jest znaczne skrócenie czasu przejazdu pociągów na trasach m.in. z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza oraz dalej, na południe Europy.

We wcześniejszych dokumentach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa można było m.in. przeczytać, że po podjęciu ewentualnej decyzji o realizacji projektu „w trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych istnieje znaczne ryzyko opóźnień z uwagi na potencjalnie dużą liczbę wniosków i odwołań”. Pisano również, że z uwagi na trudny teren oraz planowane rozwiązania (tunele i estakady) „same prace budowlane będą trwały 5-6 lat od momentu wyboru wykonawcy robót”.

Według jednego z harmonogramów inwestycji – opracowanego na początku br. przez Ministerstwo Rozwoju – termin rozpoczęcia budowy to 31 grudnia 2019 a uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji – 31 grudnia 2026 roku. Ale te założenia już są nieaktualne – opóźnienie wynosi już około pół roku. Zastrzegano jednocześnie, że “ze względu na charakter inwestycji (budowa nowej linii) ciężko ocenić precyzyjnie czas trwania procedury administracyjnej”.

Pełna treść aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku – uchwała nr 144/2016 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 (PDF 3,29 MB) na stronie MIiB

(JO)