Strona główna Wiadomości

Kiedy ruszy budowa nowego mostu heleńskiego? Nie ma jeszcze decyzji ZRID

Reklama
Kiedy rozpocznie się budowa nowego mostu heleńskiego?
Most im. Józefa Piłsudskiego do czasu oddania do użytku Obwodnicy Północnej Nowego Sącza był jedyną przeprawą przez Dunajec w granicach miasta. Fot. TK / Twój Sącz

Miejski Zarząd Dróg zapowiada, że prace przy przebudowie układu komunikacyjnego i budowa nowego mostu heleńskiego rozpoczną się jeszcze w październiku i nie jest zagrożony zakładany termin zakończenia inwestycji (31 grudnia 2018). Jednak wciąż nie jest wybrany wykonawca. Przedłuża się również uzyskanie niezbędnej do rozpoczęcia prac decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Przypomnijmy, że ogłoszony w maju br. przetarg obejmuje m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Ponadto przebudowane mają zostać ulica Legionów i fragment ul. Krakowskiej. Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi zaprojektowano jako rondo typu „średniego”. Natomiast skrzyżowanie skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową zaprojektowano jako rondo „małe” o charakterze turbinowym.

30 czerwca otworzono oferty w przetargu – cztery z ośmiu z nich mieszczą się w 88,5 mln zł – kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (Osiem ofert w przetargu na budowę mostu heleńskiego). Według dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorza Mirka przetarg na wykonawcę inwestycji określanej formalnie jako „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” powinien rozstrzygnąć się już w najbliższych dniach.

– Zamawiający planuje – pod warunkiem dostarczenia właściwych dokumentów przez oferentów – zakończenie procedury przetargowej i rozstrzygniecie przetargu w miesiącu wrześniu, zachowując przekonanie iż od wyniku rozstrzygnięcia postępowania nie wpłyną żadne odwołania, co ma zapewnić profesjonalne podejście do postępowania zarówno przez Inwestora jak i przez oferentów – powiedział nam Grzegorz Mirek podkreślając, że oferenci wyrazi zgodę na przedłużenie wcześniejszego, 60-dniowego terminu związania ofertą.

Jednak władze gminy Chełmiec, które są stroną postępowania administracyjnego, twierdzą, że powodem przedłużania się postępowania przetargowego jest brak pozwolenia na budowę czyli decyzji ZRID. Na stronie internetowej Urzędu Gminy opublikowano tekst, w którym zwraca się m.in. uwagę na zapis w projekcie umowy z przyszłym wykonawcą, że “Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej w dniu podpisania umowy”.

“Biorąc pod uwagę terminy administracyjne związane z wydaniem decyzji wydaje się mało prawdopodobne aby inwestor uzyskał zgodę na realizację inwestycji drogowej do końca roku. Dlatego coraz bardziej staje się realne zagrożenie, że most nie powstanie do końca przyszłego roku a może się okazać, że przetarg zostanie unieważniony a w najgorszym scenariuszu przepadną pieniądze unijne” – czytamy m.in. w niepodpisanym tekście Budowa mostu heleńskiego – czyli raz, dwa, trzy miasto śpi

Wizualizacja nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Fot. materiały UM NS
Wizualizacja nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Fot. materiały UM NS

– Biorąc pod uwagę procedury administracyjne oraz okres na wyłonienie wykonawcy Inwestor szacując czas niezbędny do realizacji przedsięwzięcia, jak również czas na uzyskanie decyzji ZRID – maksymalnie 90 dni od daty złożenia wniosku – wykonuje obydwie procedury niezależnie (tj. procedurę przetargowa i uzyskiwania decyzji ZRID) co jest działaniem uzasadnionym – twierdzi Grzegorz Mirek.

W przypadku prac prowadzonych na drodze krajowej (a tak jest w przypadku planowanej przez miasto inwestycji), wydanie decyzji ZRID należy do wojewody. Jak poinformowała nas Joanna Paździo, Kierownik Oddziału ds. Mediów i Komunikacji Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w opisywanej sprawie Prezydent Miasta Nowego Sącza (reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg) złożył 25 lipca br. Wniosek był kilkakrotnie uzupełniany, a 1 września postanowieniem Wojewody “nałożony został na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym”.

Służby wojewody precyzują, że “jedną z istotnych nieprawidłowości, wymagającą odrębnego postępowania, jest brak w projekcie budowlanym zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wnioskodawca już wystąpił z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Wniosek Wojewody Małopolskiego o upoważnienie do udzielenia odstępstwa został przesłany 22.08.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, gdzie obecnie trwa jego  rozpatrywanie”.

– Jeżeli w terminie, określonym w postanowieniu Wojewody Małopolskiego, projekt budowlany zostanie poprawiony i uzupełniony w zakresie wykazanych nieprawidłowości oraz zostaną rozpatrzone uwagi i zastrzeżenia – jeśli takie wpłyną do małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od stron w trakcie prowadzonego postępowania – wówczas po 2 października 2017 r. zostanie przygotowany w stosownym czasie projekt decyzji, a następnie zostanie wydana decyzja w sprawie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji – podaje Biuro Wojewody.

Jednocześnie służby wojewody zaznaczają, że do 90-dniowego terminu wydania decyzji ZRID (liczonego w tym przypadku od 25 lipca) “nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Innymi słowy, gdy zajdą takie okoliczności (niezależne od Wojewody lub spowodowane przez inwestora), bieg terminu na wydanie decyzji się zatrzymuje”.

– Nie wliczamy zatem do tych 90 dni czasu oczekiwania na usunięcie przez inwestora nieprawidłowości – okresu od nałożenia przez Wojewodę na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości do ich faktycznego usunięcia przez inwestora, czyli czasu od  wysłania inwestorowi naszego postanowienia z 1 września do  2 października – uzupełnia Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wizualizacja nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Fot. materiały UM NS
Wizualizacja nowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Fot. materiały UM NS

Z informacji tych wynika jednoznacznie, że należy liczyć się z wydaniem decyzji ZRID nieco później, niż oczekuje MZD. To może skutkować dalszym opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji (przypomnijmy, że pierwszy harmonogram przekazany opinii publicznej przewidywał początek prac budowlanych na przełomie II i III kwartału br a zakończenie w IV kwartale 2018.

Dyrektor MZD podtrzymuje termin zakończenia inwestycji. – Bbiorąc pod uwagę wszelkie czynniki warunkujące profesjonalne działania Inwestora planuje się podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych w miesiącu październiku, co jest zgodne z zatwierdzonym przez instytucje pośredniczącą harmonogramem realizacji inwestycji. Terminem zakończenia realizacji inwestycji jest koniec 2018 roku – podkreśla Grzegorz Mirek.

Prace przy budowie nowego, dwuprzęsłowego mostu heleńskiego na Dunajcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego (zmodernizowany będzie łącznie około 900-metrowy odcinek drogi krajowej) będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Nowy Sącz otrzyma 77,2 mln zł dofinansowania (czyli 85 proc. szacowanych kosztów inwestycji). W budżecie Nowego Sącza na ten cel zapisano 26 mln zł.

O szczegółach konstrukcyjnych mostu oraz planach przebudowy skrzyżowań w jego rejonie pisaliśmy m. in. tutaj: Most z czterema pasami ruchu i dwa ronda. Są wizualizacje i projekty

(JO)