Strona główna Twoje miasto

Sądecka policja podsumowała 2014 rok

Reklama
sądecka policja
Odprawa podsumowująca ubiegły rok. Fot. KMP w Nowym Sączu

10 lutego w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacka Fabisiaka oraz Wiceprezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzego Gwiżdża, Wicestarosty Nowosądeckiego – Antoniego Koszyka i Prokuratora Rejonowego – Waldemara Starzaka, sądeccy policjanci podsumowali rok 2014.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – inspektor Marek Rudnik, który przywitał szanownych gości oraz kadrę kierowniczą KMP, po czym przystąpił do omówienia stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego w roku 2014.

Podczas odprawy komendant zwrócił uwagę na spadek liczby wszczętych postępowań w roku 2014 w odniesieniu do lat ubiegłych (4427 w roku 2014 i 5141 w roku 2013), w tym dotyczących przestępstw traktowanych jako najbardziej dokuczliwe społecznie czyli m.in. rozbojów, kradzieży czy włamań. Komendant podkreślił ponadto, że niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność (w roku 2014 na poziomie 80, 2 %), co oznacza, że w ponad 80% przestępstw sprawca zostaje wykryty i ponosi konsekwencje swoich czynów. Jest to istotny wskaźnik, który poprzez wymierny efekt jakim jest ujęcie sprawcy, przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i na budowę pozytywnego wizerunku formacji, dzięki któremu wzrasta zaufanie społeczeństwa do Policji.

Wysoki wskaźnik wykrywalności oraz zaangażowanie policjantów i pracowników sądeckiej komendy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na Sądecczyźnie, spowodowały, że sądecka jednostka znalazła się zaszczytnym gronie 17 najlepszych jednostek w kraju wyróżnionych w kwietniu 2014 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Podczas omawiania stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, komendant insp. Marek Rudnik szczególną uwagę poświęcił analizie sytuacji panującej na drogach sądeckiego powiatu. Omawiając liczbę zdarzeń drogowych komendant podkreślił, że spadła liczba kolizji drogowych, gdyż w 2013 roku było ich 1979, natomiast w 2014 roku – 1951 oraz liczba zabitych na drodze – z 31 do 24 ofiar. Jednak w porównaniu do roku 2013 wzrosła liczba wypadków z 425 do 440. Z analizy przeprowadzonej przez sądeckich policjantów wynika, że do głównych przyczyn zdarzeń drogowych należą przede wszystkim: jazda z nadmierną prędkością, wymuszanie pierwszeństwa i brak należytej ostrożności podczas wykonywania manewrów. W swoim przemówieniu komendant gwarantował również, że tak jak do tej pory, policjanci będą konsekwentnie wykluczać z ruchu użytkowników stwarzających niebezpieczeństwo na drodze, szczególnie piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców. Dlatego tylko w roku 2014, policjanci przeprowadzili 192.367 pomiarów w zakresie kontroli stanu trzeźwości, czego efektem było ujawnienie 814 nietrzeźwych kierujących, co w znaczący sposób zredukowało liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

W roku 2014 sądeccy policjanci przeprowadzili wiele działań profilaktycznych, których głównym celem było promowanie bezpiecznych zachowań. Działania kierowano zarówno do dzieci jak i do osób starszych, a docelowo funkcjonariusze dążyli do tego aby uświadamiać wszystkich użytkowników dróg. W związku z tym sądeccy policjanci prowadzili szereg działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez przeprowadzanie 1128 prelekcji i spotkań z mieszkańcami miasta i powiatu. Wymiernym dowodem współpracy w tym zakresie jest wieloletnie ścisłe współdziałanie Policji z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Caritas Diecezji Tarnowskiej, czego efektem było rozdysponowanie na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu kilku tysięcy odblasków, mających zapewnić lepszą widoczność pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

Policjanci dbali również o bezpieczeństwo uczestników wielu imprez, które w ubiegłym roku odbywały się na Sądecczyźnie. Łącznie w roku 2014 zabezpieczali i czuwali nad zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas 163 wydarzeń kulturalnych i sportowych, które w zdecydowanej większości były imprezami masowymi. Co niezwykle istotne, przy tak znacznym wzroście imprez masowych, w roku ubiegłym nie odnotowano żadnego zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego. Ponadto, tylko w roku ubiegłym sądeccy policjanci podjęli prawie 39 tys. interwencji.

W swoim przemówieniu komendant serdecznie dziękował kierownictwu małopolskiej Policji za udzielenie wsparcia w uzupełnianiu policyjnych wakatów oraz realizacji szeregu inwestycji, m.in. zakupu nowych radiowozów. Podziękowania kierowane były także w stronę obecnego na sali Wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża, szczególnie za przekazanie środków finansowych na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz adaptację i modernizację budynku na potrzeby nowego komisariatu, który ma powstać przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Komendant zwrócił się również do Wicestarosty Antoniego Koszyka, dziękując za finansowe wsparcie starostwa w zakresie zakupu samochodów służbowych oraz do Prokuratora Rejonowego Waldemara Starzaka, dziękując za owocną współpracę, znaczące współdziałanie i pomoc w rozwikłaniu ubiegłorocznych trudnych spraw. Zarówno wiceprezydent, wicestarosta jak i prokurator podkreślali natomiast wysoki poziom współpracy z sądecką policją oraz osiągnięte przez jej funkcjonariuszy pozytywne wyniki pracy, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny.

Na zakończenie pracę sadeckich policjantów ocenił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Jacek Fabisiak, który podkreślił, że osiągnięte wyniki pracy są godne naśladowania, dziękując za to kierownictwu jednostki, a za jego pośrednictwem, wszystkim sądeckim policjantom. Pogratulował również wzorowej współpracy z lokalnymi samorządami i prokuraturą.

tekst przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu