Strona główna Wiadomości

Szukali członka rady nadzorczej spółki komunalnej. I znaleźli. Żonę wiceprezydenta

Marta Piech w radzie nadzorczej SIM
Wejście do siedziby spółki SIM przy ul. Grybowskiej. Fot. TK / Twój Sącz

Marta Piech została nowym członkiem Rady Nadzorczej komunalnej spółki Sadecka Infrastruktura Miejska. Pani Marta to według naszej wiedzy małżonka zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha ale Ratusz odmawia potwierdzenia tej informacji „ze względu na ochronę prywatności tej osoby”.

Marta Piech od lat związana jest z inną komunalną spółką – Sądeckimi Wodociągami. Aktualnie jest w niej prokurentem. Zasiada także w radzie nadzorczej Zakładu Składowania Odpadów w Starym Sączu (spółka komunalna). Do rady nadzorczej spółki SIM została powołana w czerwcu przez walne zgromadzenie wspólników czyli w praktyce przez Prezydenta Nowego Sącza (Miasto ma 100 procent udziałów w SIM). Marta Piech zastąpiła w radzie nadzorczej Sadeckiej Infrastruktury Miejskiej Grzegorza Haslika, który został prezesem w innej spółce miasta – MKS Sandecja S.A.

Sądecka Infrastruktura Miejska to powołana pod koniec 2015 roku spółka zajmująca się  m.in. prowadzeniem miejskiej strefy parkowania i pobieraniem opłaty targowej.

Krzysztof Witowski, rzecznik prasowy Prezydenta Nowego Sącza wyjaśnia, że Marta Piech  „posiada wykształcenie wyższe magisterskie, co więcej, preferowane ekonomiczne („Zarządzanie finansami”) oraz specjalistyczne branżowe (studia podyplomowe „Aspekty prawne i ekonomiczne w nadzorze właścicielskim”), wymagany staż zawodowy, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej (Dyplom nr 4239/2009 Ministra Skarbu Państwa)”. Zatem „spełnia wszystkie wymogi umożliwiające powołanie w skład Rady Nadzorczej Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz”.

Nie dowiemy się, czy wpływ na powołanie jej do rady nadzorczej ma fakt, że Marta Piech jest żoną zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha, bowiem rzecznik prezydenta odmówił potwierdzenia tej informacji, zasłaniając się interpretacją przepisu Ustawy o dostępie do informacji publicznej mówiącego, że „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”

W odpowiedzi Urzędu Miasta Nowego Sącza w tej sprawie czytamy m.in.:

Odmawiamy jednak podania informacji, które nie mają związku z pełnieniem funkcji, a dotyczących związku małżeńskiego czy pokrewieństwa z osobą wymienioną we wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W naszej ocenie, prawo do tego rodzaju informacji jest ograniczone, również w stosunku do osoby pełniącej funkcje publiczną, ze względu na jej prywatność i konstytucyjną zasadę prawa do ochrony prywatności.

Zgodnie z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Konstytucyjne prawo do prywatności doznaje ograniczenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej odnośnie osób pełniących funkcje publiczne lecz nie zostaje w całości wyłączone. Ograniczenie konstytucyjnego prawa do prywatności ma ściśle oznaczone granice. Pytanie dotyczące związku małżeńskiego czy pokrewieństwa przekracza te ściśle oznaczone granice, wkraczając w konstytucyjnie chronioną sferę prywatności każdego człowieka. Dlatego też odmówiono udzielenia w tym zakresie informacji.

Poprosiliśmy zatem o informacje dotyczące Wojciecha Piecha oraz ewentualnych funkcji jego małżonki w organach spółek w których miasto ma udziały, a nad którymi nadzór może także sprawować (lub może zachodzić zależność służbowa albo podejrzenie konfliktu interesów). Naszym zdaniem informacja ta może mieć wpływ na ocenę działalności publicznej wiceprezydenta i jest w zgodzie z zasadami jawności życia publicznego

W tym przypadku także odmówiono nam tych informacji, odsyłając do notki biograficznej zastępcy prezydenta na oficjalnej stronie Nowego Sącza. Tu nie znajdziemy jednak żadnej wzmianki na temat małżonki zastępcy prezydenta.

Zachodzi też wątpliwość, czy Wojciech Piech mógł mieć jakikolwiek wpływ na wybór Marty Piech do rady nadzorczej komunalnej spółki? Rzecznik prezydenta stanowczo zaprzecza i podkreśla, że „Wojciech Piech Zastępca Prezydenta Miasta nie bierze udziału w postępowaniach kwalifikacyjnych mających na celu wybór członków do rad nadzorczych spółek”.

Jeśli tak jest w istocie, to nieprzestrzegane jest Zarządzenie Nr 125/2003 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2003 r (zmodyfikowane w 2006 roku) w sprawie: zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta
Nowego Sącza (to zarządzenie jest jedynym dokumentem figurującym na oficjalnej miejskiej stronie w dziale „informacje dla kandydatów do Rad Nadzorczych”). Paragraf 1 tego zarządzenia mówi, że „Do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Nowego Sącza powoływane są osoby wyłonione w trybie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na podstawie niniejszego zarządzenia przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Stałymi członkami Komisji są Wiceprezydenci Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego lub inna wskazana przez Prezydenta Miasta osoba”.

Rada nadzorcza w spółce sprawuje nadzór nad jej działalnością. Ocenia m.in. sprawozdania zarządu i prawidłowość sprawozdania finansowego. W Sądeckiej Infrastrukturze Miejskiej jest trzyosobowa: przewodniczącym jest Józef Kantor (dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza), wiceprzewodniczącą (od 12 czerwca br.) Marta Piech a sekretarzem RN Dorota Goławska (dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej). Nadzorują prezesa zarządu Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej – Marka Oleniacza (w latach 2002 – 2006 radnego a między rokiem 2007 a 2015 Sekretarza Miasta Nowego Sącza, który m.in. nadzorował pracę wydziałów kierowanych przez Kantora i Goławską).

W zeszłym roku członkowie rady nadzorczej SIM otrzymywali około 800 zł za jedno posiedzenie każdy. Według informacji przekazanych przez rzecznika prezydenta, w 2016 RN SIM zebrała się cztery razy. W tym roku jak do tej pory trzy razy (w tym raz z obecną wiceprzewodniczącą) ale to już nie ma znaczenia dla wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej. W myśl zmienionych w 2017 roku przepisów organ nadzorczy spółki wynagradzany jest raz w miesiącu, niezależnie od liczby posiedzeń rady. W przypadku spółki SIM przewodniczący rady nadzorczej otrzymuje około 850 zł miesięcznie a jej członkowie około 630 zł na miesiąc.

(JO)