Strona główna Twoje miasto

Umowy stypendialne dla ponad 300 uczniów

umowy stypendialne Nowy Sącz

Zastępca prezydenta miasta Wojciech Piech wręczył dziś (19 grudnia) umowy stypendialne dla ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z Nowego Sącza. To efekt realizacji przez miasto Nowy Sącz dwóch programów dofinansowania edukacji ponadprogramowej.

Bardzo się cieszę, że możemy się w ten fizyczny, namacalny sposób przekonać, jak duży jest to projekt i jak wielką korzyść odniesiemy z uczestnictwa w tym projekcie – powiedział Wojciech Piech witając stypendystów. – Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, których nie znaleźlibyśmy pewnie w budżecie miasta,  będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach realizacji zajęć ponadprogramowych, takich jak matematyka, informatyka, przyroda czy geografia czy chemia. To może być duży przyczynek do waszych przyszłych zawodowych sukcesów – podkreślił zastępca prezydenta.

Projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nosi nazwę: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki. Z projektu mogą skorzystać także nauczyciele poprzez rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii.

Celem projektu jest także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez pomoc stypendialną. Wartość dofinansowania z funduszy unijnych wynosi ponad 2,5 mln złotych.

Drugi projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich i nosi nazwę: Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie. Cel projektu jest identyczny jak w przypadku szkół podstawowych. Dofinansowanie projektu przekracza 1,8 mln złotych.

W ramach obydwu projektów przewidziana jest pomoc stypendialna w sumie dla 240 uczniów sześciu szkół ponadgimnazjalnych oraz 400 uczniów dziewięciu szkół podstawowych z obszaru miasta Nowego Sącza objętych projektem w latach 2017 – 2019.  Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i została już wypłacona za dwa miesiące. O pomoc stypendialną mogą  ubiegać się uczniowie,  którzy biorą udział w minimum jednych zajęciach wyrównawczych lub rozwijających przewidzianych w projektach.

Pomoc otrzymają między innymi uczniowie biorący udział w rożnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, konferencjach i korepetycjach. Mogą zostać także dofinansowane w ramach projektów zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Za realizację projektów odpowiada Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza z dyrektor Aliną Marek.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, ww.nowysacz.pl
Reklama