Strona główna Wiadomości

Władze miasta proponują zmiany w strukturze placówek oświatowych w tym likwidację SP nr 1

władze chcą likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza. Fot. TK / Twój Sącz

Władze Nowego Sącza proponują likwidację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych a także połączenie dwóch przedszkoli oraz zapowiadane już wcześniej przeniesienie siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Projekty uchwał trafią na najbliższą sesję Rady Miasta Nowego Sącza (zaplanowaną na 29 stycznia).

Szkoła Podstawowa nr 1 według zamiarów władz miałaby zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019. Uczniowie trafiliby do niedalekiej SP nr 2. W uzasadnieniu projektu uchwały podnosi się m.in. mało liczne klasy oraz niewykorzystane sale w budynku.

– (…) konieczna jest racjonalizacja sieci szkolnej, która przełoży się na obniżenie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych. Działanie takie jest w pełni zgodne z zasadami celowego, rzetelnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych – czytamy m.in. w projekcie.

Szkoła na rogu ulic Konarskiego i Długosza to najstarsza placówka oświatowa w mieście. Imię Adama Mickiewicza nosi od 1898 roku. Poprzednia reforma oświaty spowodowała, że w 2003 roku SP nr 1 zamieniono na Gimnazjum nr 11. Nazwę Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza przywrócono dopiero w 2017 roku, w związku z kolejną reformą i likwidacją gimnazjów.

Planom władz miasta już sprzeciwiają się nauczyciele SP nr 1, którzy wystosowali do radnych list prosząc „o podjęcie działań, które wesprą nas w staraniach o obronę istnienia naszej placówki”.

– Głęboko wierzymy, że decyzje w sprawie likwidacji „jedynki” są pochopne. Jednak jest jeszcze czas, aby je zmienić. Prymat oszczędności, w dodatku iluzorycznych, nad tradycją, dobrem dzieci i poszanowaniem zasad dobrego zarządzania, nie jest właściwą drogą dla sądeckiej oświaty, która poszczycić się może wieloma sukcesami. Liczymy na zablokowanie w głosowaniu tej haniebnej decyzji o likwidacji naszej placówki i uratowanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu. Wszyscy odpowiadamy przed historią – czytamy w liście podpisanym jako „Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu”.

Kolejny projekt uchwały dotyczy „zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77 oraz zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 4 i zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77 wchodzących w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu”.

„Należy podkreślić, że zarówno proponowana likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, jak i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nie wpłynie negatywnie na działalność pozaszkolną/pozalekcyjną adresowaną do uczniów. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej z dniem 1 września 2019 r. będą się odbywać w szkołach macierzystych uczniów, co znacząco ułatwi im dostęp to tej formy pomocy zgodnie z ich potrzebami” – czytam m.in. w uzasadnieniu do uchwały. Podkreśla się jednocześnie, że „zaproponowane rozwiązanie w znaczący sposób przełoży się na racjonalizację wydatków oświatowych”.

Przypomnijmy, że w styczniu 2017 Rada Miasta Nowego Sącza podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w którego skład wchodzą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Lenartowicza 4 oraz Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej przy ul. Jagiellońskiej (na Plantach). Mimo licznych protestów nauczycieli oraz rodziców posyłających dzieci na gimnastykę korekcyjną na ul. Jagiellońską, postanowiono o przeniesieniu MOGK na ul. Nadbrzeżną i włączenie go do zespołu szkół wraz z powstającym w nim liceum sportowym.

W budynku na Plantach przeprowadzono wtedy remont, a ówczesny prezydent miasta Ryszard Nowak obiecywał, że będzie się mieściła w nim biblioteka. Te zapowiedzi nie zostały jednak zrealizowane, a obiekt jest znów remontowany dla potrzeb Dziennego Domu Seniora, który ma tu zostać uruchomiony już za kilka miesięcy.

Konsekwencją niedawnej reformy oświaty jest także projekt uchwały w sprawie  zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z dotychczasowej, przy ul. Podhalańskiej 38 do nowej, przy ul. Królowej Jadwigi 29.

„Budynek przy ul. Podhalańskiej 38 będzie mógł być przeznaczony na inne cele oświatowe, a rozwijający się Zespół Szkół nr 2 otrzyma np.: salę gimnastyczną i duży teren do ćwiczeń
na wolnym powietrzu. Zmiana siedziby zdecydowanie polepszy organizację nauki i pracy w tej placówce, a zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych nie ulegnie zmniejszeniu. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją wcześniejszych działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania bazy technicznej i dydaktycznej obu placówek” – podnoszą projektodawcy uchwały.

Ostatnim projektem na najbliższą sesję Rady Miasta, związanym z placówkami oświatowymi, jest uchwała „w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu z Miejskim Przedszkolem nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespół Przedszkoli nr 2 w Nowym Sączu” z dniem 1 września 2019.

„Po proponowanym utworzeniu Zespołu Przedszkoli nr 2 lokalizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci nie ulegnie zmianie. Zajęcia będą odbywać się w podobny sposób jak dotychczas, w tych samych miejscach oraz w znanych i akceptowanych warunkach” – podkreśla się w uzasadnieniu do projektu. Zwraca się również uwagę, że zarządcą obu obiektów będzie jeden dyrektor, co wpłynie na racjonalizację wydatków oraz obniżenie kosztów funkcjonowania.

„Należy również podkreślić, że wchodzące w skład Zespołu przedszkola działać będą nadal jako niezależne jednostki, bowiem połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców” – uspokaja projektodawca/

(JO)