Strona główna Wiadomości

Zagłosuj w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Głosowanie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Do 30 września potrwa rozpoczęte w poniedziałek głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat, oddając głos tylko na jedno zadanie z subregionu, w którym mieszka.

Po weryfikacji w głosowaniu bierze udział 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim – z 36 zadaniami – Subregion Sądecki.

Głosować można na trzy sposoby. Najprościej poprzez stronę internetową bo.malopolska.pl Można też wesprzeć wybrany projekt na papierowym formularzu, wrzucając go do urny (w przypadku Nowego Sącza w agenda zamiejscowa UMWM, ul. Jagiellońska 52). Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego.

Oto wybrane zadania dla subregionu sądeckiego, które dotyczą również Nowego Sącza (pełną listę zadań BO Małopolska znajdziecie tutaj).

SAD 1 Aktywne dzieciaki – Nowy Sącz, Piątkowa, Poręba Mała, Kamionka Wielka, Grybów, Łużna.

“Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży z miasta Nowego Sącza, Piątkowej, Poręby Małej, gminy Chełmiec, gminy Łużna, miasta i gminy Grybów oraz Bobowa. Ma zapewnić im kompleksową ofertę zajęć pozalekcyjnych: sportowych, kulturalnych, fotograficznych i technicznych. Ponadto dzieci będą mogły skorzystać z wyjść do kina i teatru oraz wycieczki do Warszawy”.

SAD 3 Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Sądeckiego

“Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: – przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego w zakresie zarządzania własnym biznesem, – zakup 26 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Sądeckiego, – prowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości i/lub działalności gospodarczej i/lub innych przedmiotów i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli z wykorzystaniem platformy, – cykliczne, regularne spotkania w formie konsultacji on-line z osobami przygotowanymi do wsparcia merytoryczno-technicznego”.

SAD 7 MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek siatkarskich i klubów sportowych z subregionu sądeckiego (…)

“Zadanie polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz prowadzących, doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) oraz finansowanie ryczałtów sędziowskich i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich subregionu Sądeckiego, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek, w których szkoli się w sposób ogólnodostępny dzieci, młodzieży i dorosłych”.

SAD 13 HIP-HOPOWY NOWY SĄCZ

“Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej w Nowym Sączu ma na celu integrację młodych ludzi z terenu miasta oraz Subregionu Sądeckiego, którzy często czują się wykluczeni, ponieważ dostępna oferta kulturalna nie odpowiada na ich potrzeby. Muzyka hip-hopowa ma duży wpływ na młodzież, wśród poruszanych tematów pojawiają się tematy pozytywne, takie jak: poleganie na sobie, lojalność wobec rodziny i przyjaciół, odporność, pewność siebie. Taki przekaz może być inspirujący dla młodych ludzi starających się wyjść z biedy czy patologicznego środowiska. Hip-hop może stanowić narzędzie edukacyjne rozwijające krytyczne spojrzenie na świat oraz kreatywność – poprzez pisanie, tworzenie muzyki czy aktywność społeczną. Organizacja festiwalu muzyki hip-hopowej wraz z przeglądem twórczości młodych artystów z terenu Subregionu Sądeckiego przyczyni się do propagowania pozytywnych wartości i zachęci do „wyrażania siebie” w muzyce oraz aktywności na polu kulturowym”.

SAD 20 Kulturoteka XXI wieku – przestrzeń kulturalno-integracyjna dla Sądeczan

“Kulturoteka XXI wieku to nowoczesne centrum kultury w Nowym Sączu, którego celem jest aktywizacja kulturalna Sądeczan oraz ich integracja wokół czytelnictwa, kultury i wspólnej historii. Projekt oparty jest m.in. na idei bookcrossingu, czyli wymianie książek. Jeżeli już przeczytasz swoją książkę, będziesz mógł się nią podzielić z innymi mieszkańcami, przynosząc do Kulturoteki i przekazując metodą „podaj dalej”. Pragniemy w ten sposób popularyzować czytelnictwo w subregionie. Działanie to ma na celu organizację swoistej biblioteki tworzonej przez mieszkańców – bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Ponadto w Kulturotece udostępniony zostanie także zbiór książek o Sądecczyźnie i sądeckich autorów, w celu przybliżenia mieszkańcom i promocji literatury regionalnej. Będzie tu również przestrzeń do organizacji różnorodnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych: występów, wykładów, warsztatów, konkursów, spotkań z pisarzami, historykami i ludźmi kultury, debat itd.”.

SAD 22 Fill and go!

“Projekt ,,Fill and go!” zakłada zainstalowanie na terenie Nowego Sącza pary kraników, które to będą za darmo dostarczać wodę do picia mieszkańcom. Dodatkowo za pieniądze z budżetu zostanie zakupione 6 tysięcy wielorazowych butelek, które to zostaną rozdane wśród młodzieży szkolnej jako gadżety będące częścią akcji promocyjnej, a także zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna na temat roli plastiku i propagowania idei “zero waste”. Projekt ma na celu propagowanie użycia wody z wodociągów do konsumpcji oraz zmniejszenie w ten sposób liczby wytwarzanych śmieci”.

SAD 23 Płuca Małopolski

“Projekt polega na posadzeniu i dystrybucji na terenie miast i gmin Nowy Sącz, Stary Sącz, Gorlice i Limanowa 3500 sadzonek drzew liściastych (różne gatunki rodzime, nie mocno alergizujące) podczas eventów przyrodniczych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenie terenów zielonych na tym obszarze. Dzięki zasadzeniu 3500 drzewna terenie wymienionych wyżej gmin, rocznie wytwarzane będzie około 413 000 kg tlenu więcej. Mając na uwadze intensywne wycinki drzew w Małopolsce oraz intensywny i toksyczny smog w województwie, konieczne jest podjęcie działań związanych ze wzrostem powierzchni zielonych, poprzez nasadzenie nowych drzew, które będą pochłaniać szkodliwe zanieczyszczenia powietrza”.

SAD 30 Bądźmy razem dla innych

“Głównym celem projektu jest stworzenie przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Nowym Sączu, na terenach zielonych, centrum integracji społeczności lokalnej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, od wczesnego wspomagania po dorosłość. Problem, jaki rozwiązuje projekt, to organizowanie i zwiększenie imprez plenerowych z możliwością wymiany doświadczeń z zakresu terapii, edukacji, wychowania osób niepełnosprawnych pomiędzy rodzicami, grupami nieformalnymi, instytucjami. Beneficjentami projektu będą przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, placówki specjalne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki aktywizacji zawodowej itp., które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych z terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego”.

(edred)