Strona główna Wiadomości

Zanieczyszczenie powietrza: Dziś jest źle, jutro będzie gorzej

capture-20151105-115109W czwartek, piątek i sobotę na obszarze Nowego Sącza poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 po raz kolejny przekroczy poziom dopuszczalny. Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia – ostrzegają służby ochrony środowiska.

Od 26 października w Nowym Sączu codziennie notuje się znaczne przekroczenie dobowych norm (50 µg/m³) stężenia pyłów PM10. W środę wieczorem, między godz. 19 a 23 poziom stężenia pyłów PM10 odnotowany na stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej przekraczał 200 µg/m³ dochodząc w pewnym momencie do 244 µg/m³.

W czwartek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska notuje w Nowym Sączu wciąż wysokie stężenie szkodliwych pyłów. Od 8 rano do południa pomiary wskazywały poziom powyżej 100 µg/m³. Prognozy na najbliższe dwa dni mówią, że jakość powietrza w Nowym Sączu będzie bardzo zła.

W wydanym w czwartek komunikacie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu na obszarze niemal całej Małopolski.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą także przenikać do krwi.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Od początku 2015 roku poziom dopuszczalny (50 µg/m³) dla stężenia 24-godzinnego PM10, który nie powinien być przekraczany więcej niż 35 dni w ciągu roku, został w Nowym Sącz przekroczony już 77 razy.

(iw)

 

Reklama