Strona główna Wiadomości

Złóż nowy wniosek w programie Rodzina 500+

Rodzina 500+ Nowy SączOd 1 sierpnia można składać nowe wnioski o świadczenie z rządowego programu Rodzina 500+. Dotoczy to zarówno już pobierających świadczenie jak i rodzin, które chcą dołączyć do programu.

– Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego – dodają urzędnicy z MRPiPS.

W Nowym Sączu formularze wniosków 500+ można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 (pokój nr 8) lub pobrać ze stron internetowych MOPS w Nowym Sączu lub Ministerstwa.

Jak informuje MOPS w Nowym Sączu dokumenty można składać osobiście przy ul. Żywieckiej:

– wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego – pokój nr 3 (parter): poniedziałek w godzinach: 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,

– wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” dla wnioskodawców,
których nazwisko rozpoczyna się na literę:
– A – J – pokój nr 216 (II piętro)
– K – O – pokój nr 205 (II piętro)
– P – Ż – pokój nr 204 (II piętro)

Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” na drugie i kolejne dziecko (bez ustalania dochodu rodziny) – pokój nr 120 (I piętro).

Wnioski można także przesłać pocztą lub online poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Wszystko na temat programu Rodzina 500+ znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak informuje MRPiPS, główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Wspominane niepożądane zjawiska uda się wyeliminować dzięki kilku mechanizmom. Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym w programie „Rodzina 500 plus”. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski.

(iw), źródło: MRPiPS, MOPS Nowy Sącz