Strona główna Twoje miasto

Starosta wyróżnił nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

starosta_nauczyciele1
Fot. Maria Olszowska / Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dla wyróżniających się w ubiegłym roku nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

Nauczycielom gratulował także dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Stanisław Szudek oraz członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: wicestarosta Antoni Koszyk, Marian Ryba i Franciszek Kantor.

– Gratuluję wszystkim wyróżnionym pedagogom – mówił starosta Marek Pławak. – Dziękuję za dotychczasową pracę, pomysły na urozmaicenie zajęć z uczniami i zaangażowanie w trud wychowawczy. Proszę przekazać życzenia wszystkim pracownikom i życzyć im, aby z radością podejmowali nowe wyzwania.

Nagrodzeni przez starostę nowosądeckiego:

Adam Bigos – dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku, za sprawne kierowanie szkołą otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych.

Stanisława Bodek – pedagog szkolny i nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy za sumienność, pełne zaangażowanie i podejmowanie nowych wyzwań w pracy z młodzieżą oraz promowanie czytelnictwa, poprzez udział młodzieży w konkursach czytelniczych, potwierdzone III miejscem i wyróżnieniem na szczeblu wojewódzkim Konkursu „Bohaterowie lektur szkolnych”.

Lucyna Dybiec – dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, za troskę w zakresie poprawy warunków bazy materialnej i wyposażenia placówki, pełne zaangażowanie i stworzenie ciekawego programu wychowawczego rozwijającego zainteresowania wychowanków.

Krystyna Górka – kierownik Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju za organizację i sprawne kierowanie pracą Filii Poradni, pełne zaangażowanie w niesieniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i szkołom.

Paweł Jochymek – nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, za stworzenie i realizację programu „Podstawy programowania i grafiki komputerowej”, koordynację lokalnego projektu pod nazwą „Starosądecka architektura”, sukcesy w konkursach „Świat jest GeoGebryczny”, „Zobaczyć matematykę” oraz na logo Stowarzyszenia „Brama Beskidu”.

Izabela Łabuś – dyrektorka Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, za rzetelność i sprawność w zarządzaniu szkołą, dbałość o wyposażenie szkoły, wspieranie inicjatyw i działań młodzieży na różnych polach jej aktywności.

Bożena Mynarek – do 31 sierpnia 2015 r. dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, za pełne zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność i sprawność organizacyjną w wykonywaniu powierzonych zadań związanych w funkcjonowaniem i likwidacją szkoły.

Julianna Męcnarowska – nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, za pracowitość i solidność w wykonywaniu zawodu nauczyciela oraz aktywność na innych polach działalności, takich jak ekologia, profilaktyka zdrowotna, wolontariat, skuteczną mobilizację uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i wycieczkach dydaktycznych z zakresu biologii i chemii.

Wanda Michalik – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, za pracę w ciągu ostatnich czterech lat nad wprowadzeniem siedmiu uczniów do Finału Centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych.

Beata Nobilec – nauczyciel-wychowawca w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu, za innowacyjne metody i formy pracy, twórcze i elastyczne podejście do programu wychowawczego placówki, pracę w wolontariacie oraz rozwijanie zainteresowań fotograficznych wychowanków.

starosta_nauczyciele2
Beata Nobilec (po prawej) odbiera gratulacje od starosty Marka Pławiaka. Fot. Maria Olszowska / Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Andrzej Oleksy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, za opracowanie programu nauczania w zawodzie stolarz oraz liczne sukcesy indywidualne uczniów w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie stolarz”.

Dariusz Oleksy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, za rozwijanie zainteresowań i sprawności strzeleckiej oraz liczne sukcesy uczniów w Letnim Trójboju Obronnym w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Iwona Reinfuss-Bulanda – psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, za pełne zaangażowanie w niesienie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i udzielenia wsparcia szkołom.

Teresa Sendecka – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, za stosowanie nowatorskich rozwiązań w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zaangażowanie w rozwój uczniowskich zainteresowań, sukcesy uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i wysoką zdawalność egzaminów zawodowych.

Małgorzata Trzop – pedagog w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu, za wprowadzenie nowoczesnych metod diagnozy pedagogicznej dostosowaniu do potrzeb dzieci i młodzieży, pełne zaangażowanie w prowadzenie badań przesiewowych słuchu.

Podczas dzisiejszego spotkania wystąpiły dzieci i młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Całość prowadziła Maria Jabłońska – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

tekst przygotowany przez: (olsz) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Reklama