Strona główna Wiadomości

Chełmiec dalej będzie wsią. Co najmniej rok dłużej

Reklama
Nowe miasta w 2018 roku. Grafika MSWiA

Rada Ministrów przesunęła o rok termin przyznania Chełmcowi praw miejskich. Tym samym zmieniono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 „w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin” które dawało Chełmcowi status miasta od 1 stycznia 2018 roku.

Chełmiec miastem na razie nie będzie

W informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które było wnioskodawcą zmiany rozporządzenia, czytamy m.in.:

Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące przeprowadzonych konsultacji. Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej kwestii, w tym na rzetelne skonsultowanie z mieszkańcami. W przeprowadzonych do tej pory konsultacjach 75% mieszkańców miejscowości (sołectwa) Chełmiec było za zmianą statusu (przy frekwencji 54%), jednak w pozostałej części gminy Chełmiec (bez wspomnianego sołectwa) w konsultacjach wzięło udział zaledwie 3% mieszkańców – zdecydowana większość z nich, bo aż 64,77% sprzeciwiła się zmianie statusu miejscowości. Warto dodać, że cała gmina Chełmiec liczy blisko 28 tys. mieszkańców.

Według Bernarda Stawiarskiego, wójta Chełmca, przyjęty już projekt rozporządzenia jest sprzeczny z prawem i łamie Konstytucję RP. Wójt apelował do premiera Mateusza Morawieckiego o niepodpisywanie rozporządzenia, jednak jego prośba nie została wysłuchana (oświadczenie wójta pod tekstem).

Według Stawiarskiego ośmiu radnych, którzy napisali do MSWiA pismo kwestionujące prawidłowość konsultacji w gminie Chełmiec dotyczących nadania statusu miasta, zostaną zapisani w historii gminy „jako najwięksi szkodnicy naszej społeczności, działający w kolaboracji z włodarzami innej jednostki samorządowej, wbrew interesom regionu, z którego zostali wybrani.”

Zdaniem wójta radni pomagają Nowemu Sączowi na wchłonięcie w jego granice Chełmca. – Utworzenie miasta Chełmca było m.in. gwarancją przeciwdziałania zakusom miasta Nowy Sącz, który od dawna liczy na podreperowanie swojego zadłużonego budżetu kosztem gminy Chełmiec – tłumaczy Stawiarski na oficjalnej stronie internetowej gminy.

Wójt Chełmca Bernard Stawiarski o status miasta dla wsi Chełmiec stara się już od wielu lat. Pierwszym formalnym krokiem do starania się o prawa miejskie była uchwała Rady Gminy Chełmiec opiniująca pozytywnie nadanie miejskiego statusu. W 2015 roku radni taką uchwałę zaopiniowali negatywnie. Opozycyjni wobec wójta radni z klubów „Prawo i Sprawiedliwość” oraz „Sprawiedliwość, Praca, Rodzina” już wówczas zarzucali mu niewłaściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie statusu miasta dla Chełmca (tutaj oświadczenie w tej sprawie z marca 2015).

Pozytywną opinię udało się uzyskać rok później, we wrześniu 2016 roku. Za podjęciem uchwały opowiedziało się wówczas 12 radnych, przeciw 7 a 1 wstrzymał się od głosu.

Już na etapie rządowych uzgodnień międzyresortowych argumentowano, że za przyznaniem Chełmcowi praw miejskich przemawiają m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta (wykazują jego miejski charakter). Podkreślano fakt, że ponad 90% mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej oraz że mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem statusu miasta.

W przygotowującym projekt rozporządzenia Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnotowano, że „Wojewoda Małopolski nie wyraził jednoznacznej opinii”, co jednak nie przeszkodziło pozytywnemu finałowi sprawy.

24 lipca 2017 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin”. Mówiło m.in. o tym, że „Chełmiec – w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim” – od 1 stycznia przyszłego roku będzie miał status miasta z obszarem o powierzchni 564 ha wydzielonym z terenu gminy Chełmiec (tutaj więcej o tym).

„Zmiana statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską to wynik starań mieszkańców, radnych i władz gminy. Nasze wspólne dążenia zaowocowały wpisaniem Chełmca na listę miast polskich. To powód do dumy i zadowolenia. To wzrost prestiżu i marki miejsca. To przede wszystkim szansa dla całej gminy na przyciągnięcie nowych firm i inwestorów, oraz pozyskanie dużo większych środków europejskich” – pisał w lipcu do mieszkańców gminy Chełmiec wójt Stawiarski.

(JO)