Strona główna Wiadomości

Dowiemy się więcej o smogu w Nowym Sączu

Reklama
Prototypowe urządzenia do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych oraz tlenku azotu
Urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza to niewielka skrzynka z kontrolerem i sensorami oraz transmiterem. Fot. UM NS

Prototypowe urządzenia do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych oraz tlenku azotu w powietrzu zamontowano w środę w pięciu punktach Nowego Sącza. Mają pomóc w lepszej ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Jak do tej pory dane o jakości powietrza pochodzą z jedynej w mieście stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej będącej w gestii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Teraz nowe urządzenia zamontowano właśnie na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Tarnowskiej, Szkoły Podstawowej nr 14 w Biegonicach, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej, siedziby Sądeckich Wodociągów na os. Wólki i spółki Nowa przy ul. Śniadeckich. – Mam nadzieję, że wyniki pomiarów z naszego systemu dadzą nam jasny obraz na temat faktycznego stanu powietrza na terenie Nowego Sącza – uważa Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Prototypowy system pomiarowy został przygotowany i bezpłatnie użyczony przez Politechnikę Warszawską i Akademię Morską w Gdyni. W marcu br. uczelnie podpisały z władzami Nowego Sącza porozumienie o wspieraniu naukowym, badawczym i doradczym miasta w zakresie m.in. wdrażania nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych dotyczących monitorowania jakości powietrza.

Dane zbierane przez urządzenia będą powszechnie dostępne. – W najbliższych dniach system zacznie działać, a wyniki po pewnym czasie potrzebnym na dostosowanie całego systemu będą dostępne na stronie miasta Nowego Sącza. Każdy mieszkaniec będzie mógł sobie zobaczyć, jaki jest aktualnie stan powietrza w jego regionie – podkreśla Marta Wieciech-Kumięga.

20160921_monitoring_powietrza_12
Montaż jednego z urządzeń pomiarowych. Fot. UM NS

Nowy Sącz od wielu lat wymieniany jest w czołówce polskich i europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Np. według aktualnej bazy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod względem rocznego stężenia bardzo szkodliwego pyłu zawieszonego PM2,5 Nowy Sącz znajduje się na 14. miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej (ze średnim stężeniem PM2,5 w wysokości 36µg/m3 – dopuszczalny poziom średnioroczny to 25 µg/m³).

Pod względem stężenia pyłu PM10 Nowy Sącz jest, według bazy danych WHO, w pierwszej dwudziestce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce ze średniorocznym stężeniem PM10 w wysokości 45 µg/m³ (dopuszczalny poziom średnioroczny to 40 µg/m³).

Tylko niewielkim pocieszeniem jest fakt, że aktualna baza danych opiera się głównie na pomiarach z 2013 roku. Np. w styczniu br. w Nowym Sączu dopuszczalne średniodobowe normy stężenia pyłem zawieszonym PM10 były przekroczone przez 25 dni. W grudniu ub.r. – w nowosądeckiej stacji pomiarowej odnotowano jedynie trzy doby poniżej dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia (50 µg/m³) pyłu PM10. W całym 2015 roku w Nowym Sączu średnia wartość stężenia PM10 była przekroczona aż 117 razy (głównie w sezonie grzewczym czyli styczniu, lutym, listopadzie i grudniu) w tym roku już 46 razy. Polskie normy dopuszczają, aby stężenie PM10 nie było przekraczane więcej niż 35 razy w ciągu roku.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą także przenikać do krwi.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg.

W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Jak czytamy na oficjalnej internetowej stronie Nowego Sącza (www.nowysacz.pl) miasto “na ochronę powietrza wydatkowało w ciągu ostatnich siedmiu lat około 35 mln zł”.

(JO)