Strona główna Wiadomości

Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta w 2016 według statystyki

Informator statystyczny miasto Nowy Sącz

Ukazała się doroczna publikacja Urzędu Statystycznego w Krakowie „Informator statystyczny miasto Nowy Sącz” zawierająca dane o sytuacji społeczno-gospodarczej w 2016 roku. Mamy 84 tysiące mieszkańców, gorsze niż w Małopolsce zarobki ale za to lepsze emerytury. W zeszłym roku zawarto 446 małżeństw ale jednocześnie orzeczono 133 rozwody.

Statystycznie Nowemu Sączowi przybyło mieszkańców – według stanu na 31 grudnia 2016 liczył ich 84 tysiące (2,5 proc. ludności województwa – wszystkie dane w tekście Urząd Statystyczny w Krakowie). Na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.

Do wzrostu liczby mieszkańców (o 0,1 proc) przyczynił się wzrost liczby urodzin – w mieście urodziło się 978 dzieci, tj. o 134 więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie zmarło 741 mieszkańców. Natomiast saldo migracji stałej w Nowym Sączu wyniosło minus 236 osób, czyli o tyle liczba wyjeżdżających na stałe przewyższyła liczbę przybywających do miasta na pobyt stały. Także saldo migracji czasowych jest ujemne i wynosi minus 127 osób.

W 2016 r. w Nowym Sączu zawarto 446 małżeństw, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek o 4,5%. W tym samym okresie orzeczono 133 rozwody.

W roku szkolnym 2016/2017 wychowaniem przedszkolnym objęto 3,6 tys. dzieci (w 52 placówkach). W 20 szkołach podstawowych naukę pobierało 5352 uczniów, a w 13 gimnazjach kolejne 2830. Do 11 zasadniczych szkół zawodowych uczęszczało 1304 uczniów. W 11 liceach ogólnokształcących uczyło się 4005 licealistów. W 12 technikach kształciło się 4570 uczniów. 16 szkół policealnych wykazało 1517 uczniów. Ponadto działało 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których kształciło się 796 osób. W Nowym Sączu studiowało łącznie 4611 osób.

Statystycznie zarabiamy mniej niż w inni w Małopolsce. „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Sączu wynosiło 3416,14 zł i było nadal niższe od średniej zarówno dla województwa małopolskiego, jak i dla pozostałych dwóch miast na prawach powiatu, tj. Krakowa (4635,26 zł) i Tarnowa (3791,71 zł), a w porównaniu z poprzednim rokiem dystans do średniej dla województwa (4077,91 zł) jeszcze się zwiększył” – zauważają autorzy opracowania.

20,2 tys. sądeczan pobiera renty i emerytury. Ich średniomiesięczny dochód brutto wynosił 1597 zł i był wyższy o 9,1% od średniego przychodu w województwie równego 1463 zł.

W końcu 2016 r. w mieście pracowało 33,0 tys. osób (tj. 4,2% ogółu pracujących w województwie małopolskim). Było to o 3,8% więcej niż w końcu 2015 r.

W zeszłym roku oddano do użytkowania 261 mieszkań (w tym w budownictwie indywidualnym 175 mieszkań). To aż o niemal 60 proc. więcej niż w 2015 roku. Tendencja wzrostowa może się utrzymać, ponieważ jak podaje Urząd Statystyczny „liczba mieszkań w Nowym Sączu, których budowę rozpoczęto wzrosła w ujęciu rocznym z 182 do 223 w 2016 r. W 97,3% były to inwestycje realizowane w ramach budownictwa indywidualnego. Liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia zwiększyła się z 208 w 2015 r. do 346 w 2016 r., przy czym
w budownictwie indywidualnym – odpowiednio z 177 do 248”.

Aż 97,1 proc podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w mieście to firmy prywatne. Łącznie na koniec 2016 wszystkich podmiotów było 9,8 tys. z czego aż jedna czwarta to firmy zaliczane do sekcji handel oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Ze wszystkimi szczegółowymi danymi dotyczącymi Nowego Sącza można zapoznać w kilkudziesięciostronicowym opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

(edred)